Exempel på metoder för att förebygga normbrytande beteende och brott

Här har vi samlat exempel på metoder och arbetssätt som används i arbetet med att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige. Att en metod finns med innebär inte att den rekommenderas över någon annan. Exemplen har valts ut i samverkan mellan Socialstyrelsen och Polismyndigheten. Samråd har även ägt rum med Skolverket.
Sök och filtrera bland 35 exempel

När du klickar i flera alternativ under Verksamhet filtreras listan på de metoder där någon av de ikryssade verksamheterna är aktuella. Om du istället vill söka efter metoder där alla de ikryssade verksamheterna är aktuella markerar du rutan ”Alla valda verksamheter.

Kalenderhändelser
Alla Barn i Centrum (ABC) – exempelEtt föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar till barn i olika åldersgrupper.Socialtjänst, Kommun övrigt
ANDT-coach – exempelEtt utbildnings- och nätverkskoncept om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksprevention. För vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga.Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Backa barnet – exempelEn samverkansmodell som ska stärka skyddsnätet runt barn som är i behov av stöd, där aktörer vägleds av gemensamma principer, arbetssätt, roller och verktyg. Skola, Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv, Hälso- och sjukvård
Communities that Care (CTC) – exempelEtt långsiktigt preventions- och utvecklingsarbete, som kännetecknas av en samverkansprocess där aktörer i närområdet engageras och medverkar. Skola, Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Connect – exempelEtt föräldraskapsstödsprogram som syftar till att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att utveckla lyhördhet och eftertanke i sitt föräldraskap.Socialtjänst, Kommun övrigt
COPE (Community Parent Education) – exempelEtt föräldraskapsstödprogram som syftar till att ge verktyg för att förstå och hantera barns beteenden samt utveckla stödjande nätverk bland föräldrar.Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt, Hälso- och sjukvård
Dialogue for Peaceful Change (DPC) – exempelEn utbildning för ungdomar med syftet att öka förståelsen kring hur konflikter uppstår och ge dem verktyg till att analysera och agera genom bland annat medling.Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Din bror & din syster (DBDS) – exempelGruppträffar skapade för att stärka särskilt barn och unga genom praktisk färdighetsträning som utgår från kognitiv och dialektisk beteendeterapi.Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) – exempelEtt systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde. Skola, Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Friendsprogrammet – exempelI arbetet för en trygg och jämlik skola genomförs kartläggning och analys av läget i skolan samt ges utbildning och stöd till personal på skolan.Skola
Föräldraskap i Sverige – exempelSamhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar, med syfte att de ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap.Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
HLT-modellen – exempelEn samverkansmodell för tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer, som utgör en del av första linjen för psykisk hälsa. Skola, Socialtjänst, Hälso- och sjukvård
Höjaspelet – exempelEn klassrumsbaserad metod där man i spelform arbetar med att utveckla elevers motivation till samarbete och självreglerande beteende.Skola
KiVa – exempelEtt skolprogram som innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna.Skola
Komet – exempelKomet är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med utagerande beteende, som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sina barn. Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt
Kontaktpolis (Klasspolis) – exempelEn metod som bygger på att alla skolor ska ha en särskild polis som ansvarar för kontakterna med just den skolan. Skola, Polis
Kronobergsmodellen – exempelEtt strukturerat sätt att förhindra att ungdomar dricker alkohol på offentliga platser och på så vis motverka både efterfrågan och tillgång på alkohol.Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt
Locker room talk – exempelOlika övningar genomförs med grupper inför träning med syftet att synliggöra normer som är kopplade till maskulinitet och åskådaringripanden.Skola, Förening och näringsliv
Machofabriken – exempelMachofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss.Skola, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Mentorprogrammet – exempelOrganisationen Mentor Sverige ger ett individuellt mentorprogram, med syfte att öka ungas självkänsla och minska risken för en destruktiv livsstil.Skola, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
MVP (Mentorer i våldsprevention) – exempelEn metod som används i skolan, med syftet att motverka stereotypa könsnormer och förebygga mäns och killars våld. Skola
Människan bakom uniformen (MBU) – exempelUngdomar ges en utbildning som leds av olika yrkesgrupper som bär uniform, med syftet att öka ungdomars delaktighet och minska kriminalitet.Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Nattfotboll – exempelLokala aktörer arrangerar i samverkan tillfällen under helg-kvällar då ungdomar spontant kan delta i fotbollsträning eller enkla turneringar. Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Nattvandring – exempelVuxna personer som samlas för att på fritiden vandra tillsammans ute där ungdomar rör sig. Nattvandring.nu är en stiftelse som främjar nattvandring.Socialtjänst, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Olweusprogrammet – exempelInnebär en serie samordnade åtgärder som går ut på att utveckla miljön i skolan, med syfte att minimera möjligheterna att mobba och kränka andra elever.Skola
PAR (Polis Ambulans Räddningstjänst) – exempelElever i klass 8 kommer under en halvdag på besök till räddningstjänsten och får träffa och lära känna lokala poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare.Skola, Polis
Pax i skolan – exempelEn metod som på kort sikt ska ge studiero och trygghet i klassrummet och på längre sikt verka för att förebygga problem och ge fler barn en bra skolgång. Skola
rePULSE – exempelGenom individuella samtal eller samtal i grupp ge barn och vuxna stöd och verktyg till att hantera sina impulser och träna sociala färdigheter. Skola, Socialtjänst, Kommun övrigt, Hälso- och sjukvård
Skolsociala team – exempelMetoden bygger på samverkansstrukturer och tidiga insatser som syftar till att elever med upprepad eller längre frånvaro ska öka sin närvaro i undervisningen.Skola, Socialtjänst
SSPF (skola socialtjänst polis fritid) – exempelEtt brottsförebyggande arbete på universell, selektiv eller individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk.Skola, Polis, Socialtjänst, Kommun övrigt
Triple P – exempelTriple P är ett internationellt manualbaserat program som syftar till att skapa ett positivt föräldraskap för föräldrar med barn i åldrarna 0–16 år.Socialtjänst, Kommun övrigt, Hälso- och sjukvård
Trygga föräldrar (TF) – exempelEtt föräldraskapsstödsprogram riktat till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet.Socialtjänst, Kommun övrigt
Tryggare skola – exempelMetoden innebär att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att ta fram tydliga lägesbilder. Skola
Trygghetsvandring – exempelTrygghetsvandring är en metod för att få alla i ett område att tillsammans samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.Skola, Kommun övrigt, Förening och näringsliv
Tåget – exempelEn våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal. Skola