Öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Om öppna jämförelser

Så kan öppna jämförelser användas

Öppna jämförelser finns inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer.

Öppna jämförelser syftar till att

 • skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i verksamheterna
 • initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet
 • ge underlag för styrning och ledning.

Jämförelserna redovisas främst per kommun, landsting, regioner eller län. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus och olika verksamheter eller verksamhetsnivåer.

Resultaten av öppna jämförelser behöver kompletteras med andra underlag

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2024

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Socialstyrelsen skickar ut enkät inom områdena 
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • motverka hemlöshet
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Mars 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 11 – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Start vecka 11 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 • Start vecka 12 – enhetsundersökningen LSS samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 11 till vecka 13 – kommunerna ges möjlighet att granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Publicering:

 • Vecka 13 – uppdateringar i öppna jämförelser socialtjänst om placerade barn och ungas skolgång och behandling av psykiatriska tillstånd 

April 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 16 – enhetsundersökningen LSS 
 • Stänger vecka 17 – enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Maj 2024

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 21 – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 20 till vecka 21 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen LSS
 • Vecka 21 till vecka 22 – enheterna ges möjlighet att granska inskickade svar till enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2024

Publicering:

 • Vecka 25 (preliminärt) – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 • Vecka 25 (preliminärt) – ny modell för öppna jämförelser inom våld i nära relationer, stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS, samt ekonomiskt bistånd

September 2024

Publicering:

 • Vecka 39 (preliminärt) – individundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Oktober 2024

Publicering:

 • Vecka 40 (preliminärt) – enhetsundersökningen LSS samt enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Vecka 44 (preliminärt) – uppdateringar i öppna jämförelser äldreomsorg

November 2024

Publicering:

 • Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2024 – registerdata till och med år 2023
 • Öppna jämförelser av placerade barns utbildning och hälsa 2024 – registerdata till och med år 2023
Senast uppdaterad:
Publicerad: