Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU och LVM. KSI innehåller utredande och individstödjande aktiviteter, juridiskt administrativa aktiviteter och insatser i officiell statistik.

Användningsområde

KSI kan användas av handläggare, utförare, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och ansvariga för uppföljning på lokal och nationell, nivå inom dessa områden:

 • äldreomsorg
 • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken 
 • barn och unga
 • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt bistånd.

Ladda ner eller beställ

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Syfte med KSI

KSI har utvecklats för flera olika syften:

 • för att skapa ett gemensamt språk för att benämna och beskriva aktiviteter och insatser inom i socialtjänsten
 • för att öka rättssäkerheten för den enskilde genom tydligare beskrivning av de aktiviteter och insatser som ingår i utredning, beslut, genomförande och uppföljning
 • för att möjliggöra jämförelse av aktiviteter och insatser mellan verksamheter över tid
 • för att skapa ett systematiskt kodschema för dokumentationssystem.

Hur kan KSI användas?

KSI kan användas för att på ett entydigt och enhetligt sätt beskriva insatser och aktiviteter i socialtjänstens primärdokumentation för ovanstående områden. Information som dokumenterats kan behöva delas mellan olika verksamheter för att underlätta vården och omsorgen för den enskilde. Det är här som KSI, med sina unika begrepp och koder, kan användas i dokumentationssystemen för att på så sätt dela och återanvända information om aktiviteter.

När kodschemat finns tillgängligt i bakgrunden kan information om aktiviteter hanteras och utbytas på ett enkelt sätt med bibehållen benämning och betydelse, utan att den som dokumenterar behöver kunna, eller känna till, koderna. Om informationen kan återanvändas och överföras digitalt minskar också behovet av att dokumentera samma sak flera gånger.

Delandet av information förutsätter naturligtvis att det juridiska regelverket medger detta. I dag finns till exempel sekretessbestämmelser som kan vara ett hinder för att dela information.

Enklare att planera verksamheterna

Om aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det lättare att planera verksamheterna utifrån det faktiska behovet av olika aktiviteter och insatser, samt behov av resurser och kompetenser. För att öka kunskapen om nyttan med olika aktiviteter och insatser inom socialtjänsten kan KSI användas för att skapa underlag till evidensbaserad praktik och forskning. Detta görs genom att klassifikationen ger en grund för att systematiskt dokumentera och analysera resultat, och vilka aktiviteter och insatser som lett till resultatet.

När aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det också lättare att sammanställa och rapportera in till öppna jämförelser och nationell statistik.

Urval ur KSI

Socialstyrelsen tillhandahåller också urval ur KSI för att verksamheterna ska kunna använda en mindre del av klassifikationen, med aktiviteter och insatser som är särskilt relevanta för det egna verksamhetsområdet. Urvalen är samlade i Excelfilen som kan laddas ner under rubriken Ladda ner eller beställ.

KSI:s områden

I urvalen finns utredande och individstödjande aktiviteter för både handläggare och utförare inom områdena:

 • äldreomsorg
 • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken
 • barn och unga
 • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt bistånd.

En verksamhet kan behöva använda fler aktiviteter än de som ingår i urvalen, och kan då kanske hitta dessa i KSI.

Senast uppdaterad:
Publicerad: