Nationella minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Tillhör du någon av dem? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen. Detta skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Dina rättigheter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

  • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
  • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
  • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen.
  • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska – se mer under Rätten att använda ditt språk.
  • Äldre som bor i ett förvaltningsområde har rätt att få hela eller en väsentlig del av sin äldreomsorg av personal som kan tala finska, meänkieli eller samiska. Detsamma gäller äldre som bor utanför förvaltningsområdena om kommunen har tillgång till personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.
  • Kommuner ska inom ramen för den äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
  • Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre.
  • Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
  • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt.

Rätten att använda ditt språk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. På minoritet.se kan du se om din kommun ingår i ett förvaltningsområde.

Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk.

Du kan begära att få förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska.

Bor du i någon av kommunerna Arjeplog, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala eller Övertorneå har du rätt att använda minoritetsspråket i kontakter med domstol.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden där du är part eller ställföreträdare för part.

Detta gäller hos Socialstyrelsen

Om du är part eller ställföreträdare för part i ett pågående ärende hos Socialstyrelsen, så har du under vissa förutsättningar rätt att kontakta oss på ditt eget språk, muntligt eller skriftligt.

Detta gäller om du talar meänkieli, finska eller samiska. Ditt ärende måste också ha anknytning till något av förvaltningsområdena för dessa språk, till exempel genom att ärendet gäller en verksamhet som finns där, eller genom att du själv är bosatt där. På minoritet.se kan du se om du bor i ett förvaltningsområde

De ärenden som det främst kan handla om är behörighetsfrågor, statsbidrag och ärenden i rättsliga rådet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: