På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 94

Om munhälsa och demenssjukdom

Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom i Sverige. Den som är sjuk kan tidigt i sjukdomen få svårt med den dagliga munvården, som exempelvis att borsta tänderna och ha kontakt med tandvården. I den här podden talar vi om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur verksamheterna kan bidra till det.
Lyssna på podden om munhälsa och demenssjukdom
# 93

Om självvald inläggning inom psykiatrin

Självvald inläggning (SI) är en relativt ny vårdform och metod inom psykiatrin där patienten ges en aktiv roll som medaktör. I det här avsnittet får vi bland annat höra om användningen och erfarenheterna av SI. Fungerar metoden? Vilka utmaningar finns det? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI?
Lyssna på podden om självvald inläggning inom psykiatrin
# 92

Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2

Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbetet med kommunal hälso- och sjukvård, och hur kan man på ett framgångsrikt sätt möta dessa utmaningar? Tema för det här avsnittet är samverkan. De två avsnitten är en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård.
Lyssna på podden om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 2
# 91

Om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1

Det här är ett av två avsnitt som handlar om organisering av kommunal hälso- och sjukvård. Vad kan vara utmanande i arbetet med kommunal hälso- och sjukvård? Och hur kan man på ett framgångsrikt sätt möta dessa utmaningar? Tema för det här avsnittet är god och nära vård. De två avsnitten är en del av Socialstyrelsens arbete med att stödja omställningen till en god och nära vård.
Lyssna på podden om organisering av kommunal hälso- och sjukvård, del 1
# 90

Om krishantering och att leda i kris

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för hela samhället och belastningen på vården, inte minst intensivvården, har varit enorm. Vilka utmaningar ställs man inför som ledare och beslutsfattare vid en kris? Vilka lärdomar kan vi ta med oss från pandemin?
Lyssna på podden om krishantering och att leda i kris
# 89

Om nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios

Kirurgi vid svår endometrios är ett av de områden som sedan en tid utgör nationell högspecialiserad vård. Vad innebär det att få ett nationellt vårduppdrag? Och vilken betydelse har förändringen för patienterna?
Lyssna på podden nationell högspecialiserad vård vid svår endometrios
# 88

Om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Få skyddade boenden tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Varför är det så? Och hur kan stödet och insatserna för de här kvinnorna utvecklas?
Lyssna på podden om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik
# 87

Om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser

Indragna aktiviteter, ökad isolering och psykisk ohälsa. Coronapandemin har slagit hårt mot personer som har insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilka lärdomar kan vi dra av det som hänt?
Lyssna på podden om pandemins konsekvenser för personer med LSS-insatser
# 86

Podden om barns upplevelser av att bo i familjehem

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är placerade i familjehem. Socialstyrelsen har i en nationell brukarundersökning intervjuat några av barnen om deras situation under pågående placering. Hur upplever de sin vård? Och hur är kontakten med socialtjänsten och familjen?
Lyssna på podden om barns upplevelser av att bo i familjehem
# 85

Podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) handlar om att verksamheter närmast barn och unga arbetar tillsammans för att erbjuda tidigt stöd i en ogynnsam utveckling. Vilka framgångsfaktorer finns för att arbeta på det här sättet? Och vilka utmaningar?
Lyssna på podden om tidiga och samordnade insatser för barn och unga