På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 76

Podden om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra i befolkningen och samtidigt får de inte alltid tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård. Varför är det så? Vad görs för att ändra detta och vilka utmaningar finns?
Lyssna på podden om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning
# 75

Podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården

Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Hur ser medvetenheten om detta ut? Vad innebär ett interkulturellt perspektiv? Och hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten i hälso- och sjukvården?
Lyssna på podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården
# 74

Podden om vävnadsdonation och transplantation

Antalet vävnadsdonationer och transplantationer har ökat de senaste åren, men behovet är fortsatt stort. Vilka ytterligare ansträngningar måste göras? Hur går arbetet med detta? Och vilken betydelse kan en transplantation ha?
Lyssna på podden om vävnadsdonation och transplantation
# 73

Podden om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?
Lyssna på podden om patientens barn inom primärvården
# 72

Podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Unga som placeras på HVB (hem för vård eller boende) har i regel en beteendeproblematik som medför att de utsätter sig själva och andra för risker. Vad får och kan egentligen personalen göra för att skydda barn från att komma till skada och hur kan konflikter och våld förebyggas på ett HVB-hem?
Lyssna på podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB
# 71

Podden om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin

Den psykiska ohälsan i samhället ökar och många med psykisk ohälsa är även föräldrar. Hur mår deras barn och hur påverkar föräldrarnas psykiska ohälsa barnens psykiska hälsa samt familjeklimatet?
Lyssna på podden om barn till föräldrar som vårdas inom vuxenpsykiatrin
# 70

Podden om psoriasis

Omkring 200 000 personer i Sverige har den kroniska hudsjukdomen psoriasis. För ungefär 23 000 personer är symtomen svåra och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. För första gången lyfts nu vården för dessa patienter i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer.
Lyssna på podden om psoriasis
# 69

Podden om allvarliga vårdskador i Sverige

Svensk hälso- och sjukvård har generellt sett mycket bra kvalitet och medicinska resultat, men ändå drabbas patienter av skador som kan undvikas, det vill säga vårdskador. Alla vårdskador är inte allvarliga, men det är viktigt att förstå vilka skador som ger de allvarligaste konsekvenserna för patienterna, så vården kan fokusera på de mest angelägna åtgärderna.
Lyssna på podden om allvarliga vårdskador
# 68

Podden om blodgivning

Under sommaren ökar risken för brist på blod. Vilken betydelse kan blodgivning ha? Och vilka patientsäkerhetsaspekter och regler finns för att få donera blod?
Lyssna på podden om blodgivning
# 67

Podden om framtidens journalföring

Idag är det svårt att få överblick över en patients situation vid vårdtillfället. Informationen om patienten kan vara spridd i olika delar av vården och dokumentationen kan också vara svårt att tolka och förstå om den inte har dokumenterats entydigt. Vilka möjligheter har digitaliseringen att strukturera information så att den sparas i en överenskommen struktur med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer?
Lyssna på podden om framtidens journalföring