Framtidsscenarier för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården

Vilka drivkrafter och trender påverkar kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården om 20 år och hur kan vi förbereda oss redan nu?

I projektet ”Framtidsscenarier för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning” har analysföretaget Kairos Future haft i uppdrag av Socialstyrelsen att, utifrån trendanalys och scenariometodik, identifiera drivkrafter och trender i samhället som har relevans för hälso- och sjukvårdens framtida kompetensförsörjning. Med projektet ville vi prova en för myndigheten annorlunda ansats och nya metoder, för att därigenom komplettera mer kvantitativa bedömningar av kompetensbehoven som exempelvis statistiska analyser och prognoser.

Många olika aktörer har deltagit

Projektet har genomförts och finansierats inom ramen för Socialstyrelsens arbete med att stödja en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. I arbetet har vi involverat en mängd olika berörda aktörer, främst inom hälso- och sjukvården och vårdutbildningssektorn, men även från olika branschorganisationer, professionsorganisationer, studentrepresentanter och myndigheter.

Dialog – en viktig del i arbetet

En viktig del i arbetet har varit att föra en dialog om frågorna med de berörda aktörerna i olika sammanhang. Grunden för scenarioarbetet har varit en serie workshoppar där Kairos Future genomförde trendanalyser i dialog mellan deltagarna. Inom projektet har vi också arrangerat en workshop om kompetensförsörjning, digitalisering och AI på Vitalis samt fört en kontinuerlig dialog på Linkedin om arbetet. En del av diskussionerna på Linkedin har utgått från en artikelserie som Kairos Future har skrivit på temat Vårdens kompetensförsörjning i framtiden.

Framtidsspaning för att öka medvetenheten om kritiska frågor

Med projektet vill vi bidra till en ökad medvetenhet hos de berörda aktörerna om kritiska frågor som är viktiga att bevaka för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom svensk hälso- och sjukvård. Resultaten ska inte ses som korrekta faktapåståenden, utan som en framtidsspaning i ljuset av den trend- och scenariometodik som har använts och som har utgått från workshopdeltagarnas egna insikter inom respektive yrkesområde. Underlaget från workshopparna har bearbetats och tolkats självständigt av Kairos Future i rapporten Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden – en scenarioanalys fram emot 2040. Rapportens alla analyser och slutsatser är således Kairos Futures egna.

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla som har deltagit med kunskap och stort engagemang i de workshoppar som arrangerades inom ramen för projektet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: