KiVa

Ett skolprogram som innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna.

Målgrupp

Alla barn i låg-, mellan- och högstadieålder.

Syfte

Att förebygga mobbning och hantera fall av mobbning på ett effektivt sätt.

Innehåll och genomförande

KiVa bygger på tre huvudelement: prevention, ingripande och övervakning.

Prevention: Förhindra att mobbning sker

Preventiva åtgärder är riktade mot alla elever och fokuserar på att förebygga mobbning. Bland dessa åtgärder ingår exempelvis elevlektioner och onlinespel. Dessa åtgärder är ryggraden i KiVa-programmet.

Ingripande: Verktyg för att hantera mobbning

De ingripande åtgärderna i KiVa-programmet är specifikt riktade mot de barn och ungdomar som varit inblandade i mobbning. Målet är att ge skolor och elever verktyg för att sätta stopp för mobbningen.

Årlig övervakning

KiVa erbjuder verktyg för att övervaka situationen på skolorna genom årliga online-undersökningar för både elever och personal. Undersökningarna ger feedback som skolorna kan använda för att förbättra antimobbningsarbetet.

KiVa är tänkt att fungera som en verktygslåda för skolor. KiVa erbjuder ett antal färdiga material för lärare, till exempel lärarhandböcker, videor, onlinespel, föräldrahandböcker och onlineundersökningar för elever och personal.

KiVa-programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna. De allmänna åtgärderna riktar sig till samtliga elever i skolan. Målsättningen är att påverka gruppens normer och att stödja alla elevers förmåga att agera på ett konstruktivt sätt, att ta ansvar genom att inte uppmuntra mobbning samt att försvara mobbade elever. Eleverna lär sig genom aktivitet och erfarenheter under KiVa-lektionerna.

De specifika åtgärderna tas i bruk när upprepad mobbning förekommer i skolan. Skolans KiVa-team utreder då fallet genom att kalla de olika parterna till utredningsdiskussioner medan klassläraren uppmanar några av klassens elever att stödja den mobbade eleven.

Metodstöd, utbildning och licens

Programmet började utvecklas 2006 vid Åbo universitet och togs i bruk 2009. I Sverige är det Akademi Magelungen som erbjuder detta program till skolor.

För att använda programmet behöver en del av skolans personal gå en utbildning på två heldagar. Dessutom skriver skolan ett avtal om ett abonnemang av KiVa under ett visst antal år, för en specifik kostnad.

Utbredning

I Sverige har programmet använts i bland annat Lerum, Uppsala och Stockholm. Även i till exempel Finland, Nederländerna, Nya Zeeland, Chile och USA används programmet.

Referenser

KiVa-programmet

Mer om

A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program: grades 4–6 (Antti Kärnä et.al) i Child Development 2011

Publicerad: