Publiceringskalender för statistik

Här hittar du en förteckning över Socialstyrelsens publiceringar av statistik 2020.

Vi publicerar både officiell statistik och annan statistik i vår databas. För officiell statistik finns särskilda kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet, som regleras i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

All officiell statistik publiceras kl. 9.00.

Titel

Publiceras

Typ av statistik

Statistik om stroke 2018 2019-12-04 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om hjärtinfarkter 2018 2019-12-11 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2018 2019-12-18 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2018 2020-02-27
kl 14.00
Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2019 2020-03-02 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2018 2020-03-11 Faktablad
Annan statistik
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2019 2020-03-31 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om läkemedel
2019

2020-04-02
2020-02-27 (databas)
Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik
Statistik om socialtjänst-insatser till personer med funktions-nedsättning 2019 2020-04-14 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om socialtjänst-insatser till äldre 2019 2020-04-28 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2019 2020-05-25 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2019 2020-05-28 Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om dödsorsaker 2019 2020-06-03 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om aborter 2019

2020-06-10 Faktablad, Excel, databas
Annan statistik
Statistik om socialtjänst-insatser till barn och unga 2019 2020-08-25 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2019 2020-09-07 Faktablad, Excel, databas
Annan statistik
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårds-personal (2019) samt arbetsmarknadsstatus (2018) 2020-09-15 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2019 2020-09-23 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Diagnoser i öppen vård 2019

2020-09-23 Databas
Annan statistik
Operationer i sluten vård 2019 2020-09-23 Databas
Annan statistik
Operationer i öppen vård 2019 2020-09-23 Databas
Annan statistik
Statistik om ekonomiskt bistånd 2019 2020-06-18 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om amning 2018

Datum ej fastställt Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2019 2020-09-28 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om tandhälsa 2019 2020-09-30 Faktablad, Excel, databas
Annan statistik
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2019 2020-10-14 Faktablad, databas
Annan statistik
Statistik om spädbarnsf-öräldrars rökvanor 2018 Datum ej fastställt Faktablad, Excel
Officiell statistik
Statistik om försörjnings-hinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2019 2020-10-29 Faktablad, Excel
Annan statistik
Statistik om psykiatrisk tvångsvård 2019 2020-11-04 Databas
Annan statistik
DRG i sluten vård 2019

2020-11-30 Databas
Annan statistik
Statistik om stroke 2019

2020-12-02 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om hjärtinfarkter 2019 2020-12-09 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Statistik om nyupptäckta cancerfall 2019 2020-12-16 Faktablad, Excel, databas
Officiell statistik  
Månadsstatistik, ekonomiskt biståndMånatligen (sista vardagen i varje månad), 1 månads eftersläpning Databas
Annan statistik

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: