Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det här gör vi

Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar.

Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser.

Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Vi har också beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnar vi delar av hälso- och sjukvårdens insatser.

Mer om vår krisberedskap

Socialstyrelsen leder även ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder, till exempel rättsliga rådet och etiska rådet och rådet för styrning med kunskap – ett samarbete mellan nio myndigheter som ska driva på utvecklingen inom vården och omsorgen.

Våra uppdrag

Riksdagen och regeringen bestämmer vilken inriktning vårt arbete ska ha. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Vi får också cirka 200 olika regeringsuppdrag varje år och svarar på många remisser.

Vår strategiska inriktning 

Socialstyrelsen har en myndighetsövergripande strategi som visar vägen i vår utvecklingsresa mot 2025. Strategin är vägledande i vår vardag och ett levande arbete som utvecklas i samklang med omvärlden och behov som uppstår.

Strategin slår fast att det är vi tillsammans som skapar vår utveckling i ett helhetsperspektiv till nytta för våra målgrupper. Genom att arbeta tillsammans med andra kan vi göra större skillnad än om var och en arbetar på var sitt håll. Därför bygger strategin på att vi gemensamt ska skapa kraft för att möta välfärdssamhällets utmaningar.

Vår värdegrund

I vårt arbete vill vi uppfattas som sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga.

Vi är certifierade

Vi har ett certifierat ledningssystem inom områdena informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö och arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet och våra produkter utifrån målgruppernas och intressenternas behov.

Vårt arbete med klimatanpassning

Sveriges klimat förändras och det leder till effekter på olika nivåer, bland annat på människors hälsa och vården och omsorgen.

Socialstyrelsen ska enligt förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428), inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.

Årsredovisning 

Socialstyrelsens årsredovisning
Årsredovisning 2022Artikelnummer: 2023-2-8353|Publicerad: 2023-02-21

Kort om Socialstyrelsen – fickfolder

Kort om Socialstyrelsen – fickfolder
Kort om SocialstyrelsenArtikelnummer: 2015-6-56|Publicerad: 2015-06-30
Beställ

Vår historik

Socialstyrelsen i takt med tiden? De första 50 åren
Senast uppdaterad:
Publicerad: