Krisberedskap

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser.

Vi ska även samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och vid en krissituation ska vi informera regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Expertis inom katastrofmedicin och krisberedskap

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla expertis och att sprida kunskap om katastrofmedicin och krisberedskap så att expertis inom dessa områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Regeringen har även gett oss i uppdrag att samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap.

Socialstyrelsen ska leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna i nära samverkan med övriga berörda myndigheter i de fall när regioner bedriver hälso- och sjukvård utomlands.

Ladda ner

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvar
Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvarArtikelnummer: 2021-8-7513|Publicerad: 2021-09-13
Socialstyrelsens beredskapslagring av antidoter och infusionsvätskor
Senast uppdaterad:
Publicerad: