Krisberedskap

Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser.

Vi ska även samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och vid en krissituation ska vi informera regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Expertis inom katastrofmedicin och krisberedskap

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att utveckla och upprätthålla expertis och att sprida kunskap om katastrofmedicin och krisberedskap så att expertis inom dessa områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer. Regeringen har även gett oss i uppdrag att samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap.

Socialstyrelsen ska leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna i nära samverkan med övriga berörda myndigheter i de fall när regioner bedriver hälso- och sjukvård utomlands.

Tjänsteman i beredskap

Hälso- och sjukvården och myndigheter kan vid en allvarlig händelse kontakta Socialstyrelsen via myndighetens tjänsteman i beredskap, TiB. TIB:en har tlll uppgift att initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

Socialstyrelsens TiB är tillgänglig dygnet runt för aktörer i det svenska krisberedskapssystemet.

Kontakta TIB: tib@socialstyrelsen.se

Aktuella regeringsuppdrag 

Socialstyrelsens aktuella regeringsuppdrag inom krisberedskap, katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar:

Prioriteringsprinciper (mars 2021)

I uppdraget har det ingått att ta fram ett kunskapsstöd med syfte att hjälpa hälso- och sjukvården att prioritera vård vid krig och fredstida katastrofer. I uppdraget har det också ingått att ta fram en definition av begreppet katastrofmedicinsk beredskap. Uppdraget slutredovisades den 20 juni.

Hälso- och sjukvårdens beredskap (mars 2021) 

I uppdraget ingår att ta fram underlag samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.

Förstärkning av nationell förmåga vid masskadehändelserArtikelnummer: 2022-9-8086|Publicerad: 2022-09-01

Nationella utbildnings- och övningsplaner (mars 2021)

I uppdraget ingår bland annat att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner, inom bland annat traumavård, katastrofmedicinsk beredskap, krisstöd och hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret. Vi ska även identifiera områden för utbildning och övning och nationellt samordna kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och sjukvård i nationella kris- och totalförsvarsövningar.

Den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap (juli 2021)

Socialstyrelsen ska, tillsammans med länsstyrelserna, kartlägga den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap samt identifiera och kartlägga kommunernas behov av stöd för den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (oktober 2021)

I uppdraget ingår att genomföra en förstudie om programmet ”Sjukvårdens säkerhet i Kris och krig”.

Statligt ansvar för försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården (december 2021)

Uppdraget innebär att utreda ett samlat statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom området för läkemedel och medicinteknisk utrustning. I uppdraget ingår att titta på försörjningskedjor och lagerhållning, möjligheten för staten att ha en kunskapsstödjande roll och höja försörjningsförmågan inom hälso- och sjukvården. Att utveckla nationella samverkansstrukturer ingår också.

Surge capacity (februari 2022)  

I uppdraget ingår att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter.

Publikationer om krisberedskap

Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvarArtikelnummer: 2021-8-7513|Publicerad: 2021-09-13

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: