Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar vi delar av vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Fler letar efter information om:

Socialstyrelsen stödjer hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten med bland annat

  • föreskrifter, rekommendationer och nationella riktlinjer
  • krav för och utfärdande av legitimationer, specialistkompetens och andra behörigheter
  • kunskapsstöd, utbildningar och metoder för att utveckla vård och omsorg
  • statistik och analyser som följer upp hur väl målen för god och jämlik vård och omsorg uppfylls
  • data från till exempel hälsodataregister med uppgifter om diagnoser, läkemedelsanvändning med mera
  • fördelning av statsbidrag som går till bland annat till kommunerna för vidareutbildning inom äldreomsorgen.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer

Genom att samordna samhällets insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och deras anhöriga en bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal som möter äldre personer inom primärvård och äldreomsorg.

Till vägledningen finns också ett reflektionsmaterial för chefer och personal i hemtjänsten och särskilda boenden för äldre personer. Det kan vara ett stöd för att identifiera styrkor och vad som kan behöva utvecklas i verksamheten. 

Webbutbildningar om äldre personer och alkohol 

Webbutbildningen Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård är tänkt att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov.

Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård – Utbildningsportalen

Webbutbildningen Äldre och alkohol – för biståndshandläggare är tänkt att bidra till att personal som möter äldre personer i sina hem får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, och få en bra arbetsmiljö. 

Äldre och alkohol – för biståndshandläggare – Utbildningsportalen

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.

Delaktighet och inflytande

Vi arbetar för att äldre personer och deras anhöriga ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över äldreomsorgen genom att årligen presentera:

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgkontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

Meddelandeblad
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-6-8006|Publicerad: 2022-06-16

Förbättra äldre personers läkemedelsanvändning

Vi arbetar för att förbättra äldre personers läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställer en lista över olämpliga läkemedel.

Om äldre och läkemedel

Individens behov i centrum, IBIC

IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Webbintroduktion: Individens behov i centrum (IBIC)

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Ett värdigt liv och välbefinnande med den nationella värdegrunden

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Nationell värdegrund för äldreomsorgen, tema på Kunskapsguiden

Webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om ”Om våld mot äldre”.

Webbutbildning: Om Våld mot äldre

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om vad våld är, vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld, hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras, hur man kan tala om våld.

Öppna jämförelser

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: