Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov.

Fler letar efter information om:

Vårt arbete inom äldreområdet

Delaktighet och inflytande 

Vi arbetar för att äldre och anhöriga ska kunna vara delaktiga och ha inflytande på äldreomsorgen genom att årligen presentera:

Förbättra äldres läkemedelsanvändning

Vi arbetar för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställer en lista över olämpliga läkemedel.

Om äldre och läkemedel

Förbättra rättssäkerheten för äldre

Vi arbetar för att förbättra rättssäkerheten för äldre inom äldreomsorgen genom att publicera vägledning för kommuner och enskilda verksamheter.

Ett värdigt liv och välbefinnande med den nationella värdegrunden

Vi arbetar för att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att stötta kommunerna att tillämpa den nationella värdegrunden. 

Vi har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen.

Individens behov i centrum, IBIC

IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Öppna jämförelser

Ladda ner eller beställ

Webbutbildning

Webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Webbintroduktion: Individens behov i centrum (IBIC)

Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.
Senast uppdaterad:
Publicerad: