Tryggare skola

Metoden innebär att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att ta fram tydliga lägesbilder.

Målgrupp

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan samt skolornas personal och andra aktörer som har möjlighet att påverka skolors fysiska miljö och psykosociala arbetsmiljö.

Syfte

Att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att ta fram tydliga lägesbilder. Målet är att skolor ska vara säkra och trygga platser för dem som vistas och verkar där.

Innehåll och genomförande

Inledningsvis formas en arbetsgrupp och en tidsplan tas fram. De som ska ingå i arbetsgruppen eller ska genomföra något av momenten genomgår en utbildning i metoden. Därefter inleds arbetet med att kartlägga skolans brotts- och otrygghetsproblem. Information hämtas från statistik, styrdokument, dialoger med elever och personal samt genom en inventering av den fysiska miljön. Därefter analyseras resultatet av kartläggningen. Bakomliggande orsaker till de problem som framkommit i kartläggningen analyseras och dokumenteras. Utifrån kartläggningen och analysen av denna tar man fram en handlingsplan med förslag på åtgärder.

Förankring och återkoppling av kartläggning och handlingsplan för beslutsfattare, personal och elever i kommunen pågår parallellt med projektets genomförande.

Skolor ska kunna genomföra hela den här processen själva, med stöd av och i samverkan med andra aktörer.

Hela processen bör genomföras under en skoltermin.

Metodstöd, utbildning och licens

Tryggare Skola har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge.

Som stöd för genomförandet av Tryggare skola finns materialet "Tryggare Skola - verktyget för ett systematiserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete" nedan.

Alla skolor kan fritt använda materialet och utifrån det genomföra metoden. Stiftelsen Tryggare Sverige kommer på uppdrag kunna erbjuda uppstarts-utbildning och kontinuerligt stöd.

Utbredning

Metoden har använts i fem av Blekinges kommuner.

Referenser

Marika Haug, Tryggare Skola. Verktyget för ett systematiserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Stockholm: Tryggare Sverige; 2020

Lees, A & Sisic, T. Uppföljning – Tryggare skola 2019. Ett samarbetsprojekt mellan Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Länsstyrelsen i Blekinge och Tryggare Sverige. Länsstyrelsen Blekinge; 2020

Telefonsamtal med Annie Lees, Länsstyrelsen Blekinge, oktober 2020

Telefonsamtal med Martina Haug, Stiftelsen Tryggare Sverige, oktober 2020

Mer om

Haug, M. Trygghet i skolan. Stiftelsen Tryggare Sverige; 2021

Instruktionsfilmer Tryggare skola, Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Blekinge

Brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Blekinge

Tryggare skola, Stiftelsen Tryggare Sverige

Trygghet i skolan – kort skrift. Stiftelsen Tryggare Sverige, Länsstyrelsen Stockholm; 2021

Publicerad: