Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Communities that Care (CTC) – exempel

Ett långsiktigt preventions- och utvecklingsarbete, som kännetecknas av en samverkansprocess där aktörer i närområdet engageras och medverkar.

Målgrupp

Alla barn i alla åldrar i vissa utvalda områden av en kommun eller i hela kommunen.

Syfte

Att skapa goda uppväxtvillkor genom att både minska riskfaktorer som ökar risken för en negativ social utveckling för barn och unga, och att stärka de skyddsfaktorer som bidrar till en positiv social utveckling.

Innehåll och genomförande

CTC-arbetet omfattar vålds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande ANDT-arbete samt förebyggande arbete mot sexuellt riskbeteende, underprestation i skolan och psykisk ohälsa.

Arbetssättet kännetecknas av en samverkansprocess där aktörer i närområdet engageras och medverkar. Aktörer är till exempel förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst och civilsamhället samt boende inom området, inte minst barn och ungdomar.

Arbetet följer en i detalj beskriven process:

 • Fas 1: Starta processen
  Mål: Bilda en kärntrupp. Definiera förutsättningar för införandet av CTC. Inventera faktorer som kan påverka CTC-processen. Bilda en styrgrupp. Förbered genomförandet av CTC-enkäten.
 • Fas 2: Förvalta, involvera, organisera
  Mål: Genomför CTC-enkäten. Bilda en lokal arbetsgrupp, områdesteam. Informera och involvera lokalsamhället.
 • Fas 3: Gör en områdesprofil
  Mål: Samla data om risk- och skyddsfaktorer. Prioritera risk- och skyddsfaktorer som påverkar flest barn och unga. Gör en resurs- och Gap-analys. Förankra områdesprofilen.
 • Fas 4: Gör en handlingsplan
  Mål: Formulera mål för problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer. Välj program och insatser som fokuserar på de valda risk- och skyddsfaktorerna. Gör en implementeringsplan med mål för varje program/insats och för deltagarna. Gör en plan för det främjande arbetet. Förankra handlingsplanen.
 • Fas 5: Implementera, följ upp, utvärdera
  Mål: Se över organisationsstrukturen. Färdigställ implementeringsplanerna. Kvalitetssäkra implementeringen av program/insatser. Gör en utvärderingsplan, följ upp. Säkra en långsiktig förankring av arbetet i området.

CTC ska ge lokalsamhället verktyg att arbeta med ungdomars ohälsa och beteendeproblem genom att fokusera på identifierade risk- och skyddsfaktorer. Detta görs genom en CTC-enkät som alla barn och ungdomar från åk 6 i grundskolan till och med åk 2 på gymnasiet får besvara.

CTC vägleder arbetet att ta fram en plan för det förebyggande arbetet i lokalsamhället. I planen ska det framgå hur man ska ta sig an identifierade risk- och skyddsfaktorer med väl utprovade och effektiva insatser och hur dessa insatser ska implementeras. Man skräddarsyr och matchar effektiva insatser med de lokala behoven och tillgångarna. CTC ger även vägledning i hur man granskar insatsers utfall och hur nya insatser införs om detta skulle behövas. Insatserna är oftast universella eller berör en viss grupp, de är sällan individuella.

Metodstöd, utbildning och licens

CTC-processen stöds och leds av certifierade CTC-utbildare som finns i Malmö stad. Det finns också ett internationellt nätverk för stöd och erfarenhetsutbyte.

CTC förvaltas av University of Washington School of Social Work. För att arbeta med CTC krävs en utbildning av certifierade CTC-instruktörer (Master Trainers). Dessa finns än så länge endast i Malmö stad.

När ett nytt område eller en ny kommun vill börja använda CTC är första steget att ta kontakt med de certifierade CTC-utbildarna och därefter delta i en halvdags introduktion, som Malmö stad erbjuder. De certifierade CTC-utbildarna i Malmö ger kontinuerligt utbildning och stöd i den fortsatta processen. Utbildning ges för styrgrupp/ledningsgrupp. Därefter går den utsedde utvecklingsledaren en utbildning på tio dagar, fördelade över de 1– 2 år som det oftast tar att börja arbeta med CTC.

För alla som är intresserade arrangerar CTC en gång i månaden digitala introduktioner till CTC som nya områden och kommuner kan delta i. Mer information finns på malmo.se/ctc.

Utbredning

I Sverige används CTC i delar av Malmö stad sedan 2018. Sandvikens kommun använder sig också av CTC genom avtal med Malmö stad. Några andra kommuner har visat intresse och fått en introduktion.

Referenser

CTC Tillsammans för goda uppväxtvillkor, Malmö stad

CTC fem faser, Malmö stad

Utbildning och stöd vid implementering av CTC, Malmö stad. 2021 (internt dokument)

Telefonsamtal och mejl med Birgitta Månsson, Utvecklingsledare, Malmö stad. Februari 2021.

Mer om

CTC – 6 delar som bildar en unik enhet, Malmö stad

The center for Communities that care, USA

Abigail A, Fagan J, Hawkins D, Farrington D, Catalano R. Communities that are: Building Community Engagement and Capacity to Prevent Youth Behavior Problems. Oxford University; 2018.

Senast uppdaterad:
Publicerad: