Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter och även till politiker på olika nivåer.

Ny modell för öppna jämförelser inom socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram en ny modell för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Modellen ska ge ökade möjligheter att följa upp och analysera socialtjänsten. Den kan också minska uppgiftslämnarbördan för kommunerna att lämna de uppgifter som ligger till grund för jämförelserna.

Öppna jämförelser i utveckling

Utveckling av öppna jämförelser under 2023

Socialstyrelsen arbetar ständigt med att utveckla öppna jämförelser för att indikatorer och nyckeltal ska vara så användbara som möjligt. Under 2023 planeras följande:

 • Indikatorer och nyckeltal enligt den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten publiceras för områdena Social barn- och ungdomsvård och Äldreomsorg.
 • Excelfilerna, där data för indikatorer och nyckeltal publiceras, utvecklas för att underlätta uppföljning och analys.
 • Utveckling av indikatorer för kvalitetsdimensionen Tillgänglig, en av de sex kvalitetsdimensionerna för God vård och omsorg, påbörjas.
 • Översynen av de indikatorer som pausades i insamlingen 2022 fortsätter för vissa indikatorer.
 • Implementering av den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten påbörjas för övriga områden inom socialtjänsten.

Är din kommun intresserad av att bidra i utvecklingsarbetet? Skicka en intresseanmälan till oj-socialtjanst@socialstyrelsen.se.

Så kan öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård användas

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna kan användas för att följa upp och utveckla verksamheterna. Målet är att jämförelserna bidrar till verksamhetsförbättring som kommer brukarna till gagn.

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter samt till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser används också för nationell uppföljning av trender.

Genom öppna jämförelser kan kommuner och verksamheter

 • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av sina verksamheter
 • följa verksamheten över tid
 • få specifika indikatorer och mått som belyser verksamhetens kvalitet
 • få kunskapsunderlag och lära av andra
 • jämföra sina resultat med andra kommuner eller verksamheter med liknande förutsättningar.

Resultaten för jämförelserna redovisas per kommun, län och riket. Inom några områden finns även jämförelser för olika verksamheter. Öppna jämförelser publiceras regelbundet på Socialstyrelsens webbplats.

Så tar vi fram öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen tar fram indikatorer som belyser olika kvalitetsaspekter för den enskilde brukaren inom socialtjänsten. Indikatorerna grundas i tillgänglig kunskap. De anger en önskvärd riktning, är relevanta för verksamheterna de berör och resultaten ska vara påverkbara för kommunen eller utföraren. Indikatorerna kan vara ett stöd för huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra sina verksamheter.

Resultaten för indikatorerna bygger på uppgifter hämtade från statistik, olika register och från enkäter till landets kommuner och enskilda verksamheter.

Jämförelserna är ett av flera underlag för verksamhetsutveckling

Indikatorerna belyser inte alla kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Resultaten behöver därför kompletteras med andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Öppna jämförelser av socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Fler sätt att jämföra äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför och redovisar två andra uppdrag med koppling till öppna jämförelser:

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden
 • Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden riktade till äldre och deras anhöriga

Ladda ner eller beställ

Rapport – Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: