Beredskap

Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas. Den behöver vara robust och flexibel för att klara av att hantera de behov som uppstår under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. På den här sidan finns kunskapsstöd, underlag för planering och analyser som stöd i arbetet med beredskapsfrågor. Materialet vänder sig framförallt till dig som är huvudman eller verksamhetsansvarig.

Vi skapar en robust och flexibel beredskap tillsammans

I vårt arbete med att stödja regioner och kommuner tar vi fram bland annat kunskapsstöd, planer och analyser. I arbetet ingår också både förebyggande åtgärder innan krissituationer uppstår, och att det vid större kriser och inträffade katastrofer finns tillgänglig expertis som står till samhällets förfogande.

Vi har också ett stort antal pågående regeringsuppdrag för att ytterligare stödja arbetet med att stärka beredskapen och uppbyggnaden av totalförsvaret.

Titta gärna på seminariet som handlar om hur myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle tillsammans kan stärka Sveriges beredskap inom hälsa vård och omsorg.

Sektorsansvarig myndighet

Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att vi har en utökad roll för att stärka samordningen mellan myndigheter och andra aktörer, men också att driva på utvecklingen av beredskapen i vården och omsorgen inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

En ny struktur för civilt försvar och krisberedskap

Den nya strukturen för civilt försvar och krisberedskap ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare att förstå varandras roller och mandat. Den nya strukturen gäller sedan den 1 oktober 2022. Arbetsformerna inom myndighetsstrukturen är under utveckling och bygger vidare på tidigare samarbeten.

Strukturen består av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för vård, hälsa och omsorg där E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ingår.

Uppgifter för beredskapsmyndighet

Alla beredskapsmyndigheter ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

Sektorsansvarig myndighet ska ta ett särskilt ansvar för att utveckla arbetet inom sin beredskapssektor, stödja de andra myndigheterna och se till att samordning sker med andra aktörer. Det ingår också samverkan med Försvarsmakten när det gäller behov av stöd till det militära försvaret.

Samverkan ger starkare totalförsvar

Sektorn hälsa, vård och omsorg består av många aktörer på flera nivåer: myndigheter, regioner, kommuner, privata och ideella aktörer. Alla måste samspela för att Sverige ska ha motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Med ökad samordning kan kraften i systemet ge ett starkare totalförsvar.

Sveriges medlemskap i Nato

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap vid kris eller krig ställer höga krav på försörjningsberedskapen, att vi har nationella lager, att vi kan hantera en händelse med ett stort antal skadade eller avlidna samt att se till att vi har robusta sjukhusbyggnader. Natos förväntningar ligger i linje med det arbete som redan pågår med att stärka vården och omsorgens beredskap.

Natomedlemskapet innebär även att hälso- och sjukvården behöver planera för att kunna vårda och ta emot utländsk trupp som befinner sig i, eller evakueras, till Sverige.

Här kan du läsa mer om hur vården och omsorgen påverkas av att Sverige är med i Nato.

Pågående regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: