Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen

Här kan du läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, och med stöd av kompletterande svensk dataskyddslagstiftning.

Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i myndighetens administrativa verksamhet ingår inte i informationen på denna sida. De behandlingar som Socialstyrelsen genomför och som är av tillfällig karaktär omfattas heller inte i dagsläget av denna information. Mer specifik information kan även ges till den registrerade i samband med att personuppgifterna samlas in.

Många olika behandlingar

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika system i vår roll som förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

Läs mer om våra olika behandlingar av personuppgifter

Vem kan ta del av personuppgifterna?

Utöver att Socialstyrelsens medarbetare tar del av de personuppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter använder sig Socialstyrelsen av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar av personuppgifter. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Socialstyrelsen har gett för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av personuppgiftsbiträden upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Utifrån myndighetens skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen kan även personer, organisationer och andra myndigheten ta del av dina personuppgifter.

Socialstyrelsen är också skyldig att lämna ut uppgifter i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter i vissa fall. Det är lagar och andra regler som i sådana fall fastställer sådana skyldigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna hos oss?

Meddelanden som skickas till och från Socialstyrelsen blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och registreras. Som statlig myndighet är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för hantering av allmänna handlingar bygger på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Vissa allmänna handlingar får dock gallras utifrån gällande gallringsregler och beslut, till exempel handlingar av ringa betydelse eller tillfällig karaktär. Handlingar av ringa betydelsen och tillfällig karaktär gallras vid inaktualitet eller efter ett år.

Rätten till registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Vill du begära ett registerutdrag ska du använda dig av blanketten för det. Läs mer på Dina rättigheter som registrerad om hur du gör om vill begära ett registerutdrag för dig eller ett minderårigt barn.

Socialstyrelsens Dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud heter Stina Lempert Taxén. Dataskyddsombudet arbetar bland annat med att övervaka att Socialstyrelsen följer dataskyddsreglerna och är kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller så kan du skicka post till:

Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Du kan också ringa via telefonväxeln på 075-247 30 00.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har även som registrerad rätt att överklaga myndighetens beslut gällande registrerades rättigheter till en allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Dataskyddsombud
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: