Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen

Här kan du läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter för flera ändamål och i flera olika system i vår roll som förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker. Behandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning och kompletterande svenska dataskyddsregler.

Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i myndighetens administrativa verksamhet ingår inte i informationen på denna sida. De behandlingar som Socialstyrelsen genomför och som är av tillfällig karaktär omfattas inte heller i dagsläget av informationen. Mer specifik information om vissa behandlingar ges också till de registrerade i samband med att personuppgifter samlas in.

Mer om våra olika behandlingar av personuppgifter

Vem kan ta del av personuppgifterna?

Socialstyrelsens medarbetare tar del av de personuppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

Myndigheten använder sig av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar. De personuppgiftsbiträden som anlitas får bara behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Socialstyrelsen har gett för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av personuppgiftsbiträden upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, för att säkerställa skyddet för uppgifterna.

Som en följd av myndighetens skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen kan enskilda, organisationer och andra myndigheter ta del av personuppgifter som behandlas.

Socialstyrelsen är enligt lag och andra regler i vissa fall skyldig att lämna ut uppgifter även i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter.

Hur länge lagras personuppgifter?

Meddelanden som skickas till och från Socialstyrelsen blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och registreras. Som statlig myndighet är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar.

Vissa allmänna handlingar får gallras med stöd av  gällande gallringsregler och beslut, till exempel handlingar av ringa betydelse eller tillfällig karaktär. Sådana handlingar gallras vid inaktualitet eller efter ett år.

Din rätt som registrerad 

Du har i egenskap av registrerad rätt att få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Vill du begära ett registerutdrag bör du använda dig av en särskild blankett för det. Här finns även information om hur du utövar dina andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter som registrerad och blanketter

Socialstyrelsens dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud arbetar bland annat med att övervaka att Socialstyrelsen följer dataskyddsreglerna och är kontaktperson för dig som har frågor om, eller synpunkter på, vår personuppgiftsbehandling.

Du når dataskyddsombudet via

e-post: dataskyddsombud@socialstyrelsen.se

eller så kan du skicka post till:

Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Du kan också ringa via telefonväxeln på 075-247 30 00.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även som registrerad rätt att överklaga myndighetens beslut gällande registrerades rättigheter till en allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Dataskyddsombud
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: