Olweusprogrammet

Innebär en serie samordnade åtgärder som går ut på att utveckla miljön i skolan, med syfte att minimera möjligheterna att mobba och kränka andra elever.

Målgrupp

Alla barn i grundskolan. Vissa inslag inbegriper barnens föräldrar och barnens lärare.

Syfte

Att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning och antisocialt beteende på skolor.

Innehåll och genomförande

Olweusprogrammet är ett så kallat ”Whole School Program” och har centrala åtgärder på tre nivåer: Skolnivå (bland annat skolenkät, förbättrat rastvärdssystem, studie- och handledningsgrupper), klassnivå (klass/skolregler mot mobbning, regelbundna klassmöten med eleverna) och individnivå (allvarliga samtal med inblandade elever och deras vårdnadshavare, individuella handlingsplaner). Det överordnade målet är att både minska möjligheter till mobbning och belöning för mobbningsbeteende.

Programmet ska genomföras av rektor och hela skolpersonalen, tillsammans med föräldrar och elever.

Att införa programmet tar 12-18 månader, för att utvecklas till fungerande verktyg för hela personalen. En hörnsten i införandet är att låta eleverna besvara en enkät för att ta reda på mobbningens utbredning och former på skolan. En utvärdering genomförs därefter en gång per år för att följa utvecklingen på skolan.

Under introduktionen anordnas en temadag om mobbning. Därefter utformas gemensamma ordningsregler mot mobbning och ett förbättrat rastvaktssystem introduceras.

Pedagogerna bildar samtalsgrupper som träffas regelbundet. I dessa grupper bedrivs sedan fortlöpande utbildning.

Föräldrarna kallas till möte, och elever och lärare arbetar tillsammans fram klassrumsregler mot mobbning. Under de tre första terminerna genomförs klassmöten, som är en form av särskilda lektioner, kring mobbning. Från termin fyra efter introduktionen arrangeras klassmöten varannan vecka.

Om mobbning inträffar ska den mobbande elevens lärare ingripa direkt och genomföra ett samtal med mobbare respektive mobbningsoffer. Samtalen ska vara strukturerade. För den mobbande eleven ska man göra klart att skolan upptäckt mobbningen och att man kommer att se till att den upphör. Samtal genomförs även med föräldrarna till både mobbare och mobbningsoffer. Ett åtgärdsprogram upprättas och uppföljningsmöten bokas in.

De pedagoger som arbetar närmast de berörda barnen ansvarar också för antimobbningsarbetet.

Metodstöd, utbildning och licens

Handledning och stöd för att genomföra programmet ges i detalj i den handbok som går att köpa. Utifrån handboken är det fritt för skolan att själv genomföra programmet. Olweusprogrammet rekommenderar emellertid att stöd i olika former tas in från en certifierad Olweusinstruktör för att nå eftersträvade resultat.

Utbredning

I Sollentuna kommun används programmet generellt i alla grundskolor. Utöver det används programmet i enstaka skolor i ett 50-tal kommuner runt om i Sverige.

Internationellt används programmet i bland annat i USA och Tyskland, utöver metodens ursprungsland Norge.

Referenser

Olweusprogrammet

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket; 2011

Telefonsamtal med Palle Drakenberger. Olweusinstruktör, Helsingborgs stad. Maj 2021

Telefonsamtal med Marie Lindström, Olweusinstruktör, Sollentuna kommun. Maj 2021 

Publicerad: