Om statistiken

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet. Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik, till exempel statistikdatabasen. Vi publicerar också statistik som bygger på insamling och analys av andra uppgifter än de som ingår i ramen för officiell statistik.

Som statistikansvarig myndighet ansvarar vi för att statistiken är objektiv, att den dokumenteras och att den kvalitetsdeklareras. 

Våra områden inom Sveriges officiella statistik

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken ska Socialstyrelsens statistik delas in i nedanstående undergrupper.

Hälso- och sjukvård:

  • Hälsa och sjukdomar
  • Hälso- och sjukvård
  • Dödsorsaker

Socialtjänst:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldre- och handikappomsorg
  • Stöd och service till funktionshindrade

Om den officiella statistiken

Socialstyrelsen är en av 29 myndigheter som ansvarar för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken regleras genom lag (2001:99) om den officiella statistiken och förordning (2001:100) om den officiella statistiken. För officiell statistik finns särskilda lagfästa kvalitetskrav om bland annat noggrannhet och jämförbarhet.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen för Sveriges officiella statistik. Statistiken ska finnas tillgänglig kostnadsfritt i elektronisk form.

Senast uppdaterad:
Publicerad: