Om statistiken

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet. Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik, till exempel statistikdatabasen. Vi publicerar också statistik som bygger på insamling och analys av andra uppgifter än de som ingår i ramen för officiell statistik.

Våra områden inom Sveriges officiella statistik (SOS)

Enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken ska Socialstyrelsens statistik delas in i nedanstående undergrupper.

Hälso- och sjukvård:

  • Hälsa och sjukdomar
  • Hälso- och sjukvård
  • Dödsorsaker

Socialtjänst:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldre- och handikappomsorg
  • Stöd och service till funktionshindrade

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

svensk-logga-sveriges-officiella-statistik.jpg

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats

Senast uppdaterad:
Publicerad: