Försäkringsmedicin

Här hittar du information och stöd som riktar sig till dig som arbetar med sjukskrivning och relaterad rehabilitering.

Ny webbplats underlättar arbetet med sjukskrivning och rehabilitering

Nu finns alla våra stöd inom försäkringsmedicin samlade på en ny webbplats, Stöd inom försäkringsmedicin. Webbplatsen ska förbättra stödet för hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete.

Webbplatsen bygger på kunskapsstödet Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Den innehåller även det försäkringsmedicinska beslutsstödet för diagnoser som tidigare fanns på annan plats.

Senare i år kompletteras webbplatsen med uppföljningsmått och ett ramverk för uppföljning för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Måtten ska vara ett stöd i regionernas arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av arbetet inom området.

Stöd inom försäkringsmedicin

Webbplatsen vänder sig i första hand till dig som möter patienter, men även till beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvården, och handläggare på Försäkringskassan. Här finns stöd och vägledning för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd

Checklistor för hälso- och sjukvården

Lägesbeskrivning baserad på enkäter till läkare och regionledning hösten 2022

Uppföljningsmått och uppföljningsramverk

Under 2024 kommer uppföljningsmått och ett uppföljningsramverk för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering att publiceras. Arbetet bygger bland annat på resultat i lägesbeskrivningen och på det nationella kunskapsstödet.

Beslutsstöd för diagnoser

I det försäkringsmedicinska beslutstödet för diagnoser finns bland annat information om symtom, prognos och behandling, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Försäkringsmedicinskt beslutstöd för diagnoser

Här ger vi även rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser, bland annat utifrån

  • allvarlighetsgrad
  • hur olika sjukdomar och tillstånd begränsar arbetsförmågan.

Beslutsstödet innehåller också information om rehabilitering eller andra åtgärder som kan påskynda arbetsåtergång.

Kriterier för allvarlig sjukdom eller skada

På webbplatsen Stöd inom försäkringsmedicin finns information om kriterier för allvarlig sjukdom.

Kriterier för allvarlig sjukdom

Kontakt

Frågor om Socialstyrelsens försäkringsmedicinska stöd
Senast uppdaterad:
Publicerad: