Försäkringsmedicin

Här hittar du information och stöd som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med frågor som rör sjukskrivning, relaterad rehabilitering, återgång till arbete och utfärdande av medicinska intyg och utlåtanden.

Nu pågår ett större arbete för att ge ett mer användarvänligt stöd i försäkringsmedicinska frågor till hälso- och sjukvården och för att underlätta samarbetet med andra aktörer som är involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Läs mer om stöden nedan.

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd 

Nu publiceras den andra delen i paketet för att utveckla och förbättra stödet för hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska arbete. Kunskapsstödet lyfter många av utmaningarna som lägesbeskrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering visar på. Kunskapsstödet ersätter också de övergripande principerna för sjukskrivning.

Kunskapsstödet är baserat på bästa tillgängliga kunskap, och stödjer hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och relaterad rehabilitering. Målet är att uppnå god kvalitet, patientsäkerhet och jämlikhet.

Kunskapsstödet vänder sig i första hand till dig som möter patienter, men även till beslutsfattare och chefer.

Nationellt kunskapsstöd

Under vintern 2024 kommer kunskapsstödet tillgängliggöras digitalt på en ny webbplats. På den nya webbplatsen samlas myndighetens samtliga stöd inom det försäkringsmedicinska området. Syftet är att webbplatsen ska göra det lättare att använda kunskapsstödet och beslutstöden för hälso- och sjukvården.

Lägesbeskrivning baserad på enkäter till läkare och regionledning hösten 2022

Lägesbeskrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering var den första delen i paketet och publicerades i juni 2023. Den bygger på enkätsvar från 1 389 läkare som arbetar på vårdcentraler eller inom psykiatrin och från regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer. Syftet med rapporten var att lyfta de delar i processen som inte fungerar optimalt för att synliggöra områden som behöver förbättras.

Resultaten visade att många sjukskrivande läkare saknar kunskap och grundläggande förutsättningar för att bedriva ett kvalitets- och patientsäkert arbete med sjukskrivningar. Regionerna upplever att nationell styrning behöver bli tydligare och att försäkringsmedicin inte är ett prioriterat område.

Lägesbeskrivningen är ett stöd till regioner, läkare och andra professioner i det försäkringsmedicinska arbetet. Den kommer att användas som en grund för förbättringar och uppföljningar inom det försäkringsmedicinska området.

Förbättringsområden och uppföljningsmått

Den tredje delen för att stödja läkare och regioner i det försäkringsmedicinska arbetet är förslag på förbättringsområden och uppföljningsmått. Förbättringsområden och uppföljningsmått baseras på resultaten i lägesbe-skrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering, och kommer att publiceras under hösten 2023.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

I det försäkringsmedicinska beslutstödet för diagnoser finns bland annat information om symtom, prognos och behandling, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Försäkringsmedicinska beslutstödet för diagnoser

Här ger vi även rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser, bland annat utifrån

  • allvarlighetsgrad
  • hur olika sjukdomar och tillstånd begränsar arbetsförmågan.

Beslutsstödet innehåller också information om rehabilitering eller andra åtgärder som kan påskynda arbetsåtergång.

På gång

Inom kort kommer ett antal uppdaterade försäkringsmedicinska beslutsstöd att publiceras.

Kriterier för allvarlig sjukdom eller skada

På webbplatsen Rekommendationer och indikatorer finns information om kriterier för allvarlig sjukdom och en lista över tillstånd som på generell nivå ofta kan anses vara allvarliga.

Rekommendationer och indikatorer

Kontakt

Regina Ylvén, frågor om kunskapsstödet

Kontakt

Cecilia Stävberg, frågor om kunskapsstödet och lägesbeskrivningen

Kontakt

Anne Snis, frågor om lägesbeskrivningen och uppföljningsmått

Kontakt

Anna Ericsson, frågor om webbsidan för försäkringsmedicin
Senast uppdaterad:
Publicerad: