Försäkringsmedicin

Här hittar du information och stöd som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med frågor som rör sjukskrivning, rehabilitering, återgång till arbete och utfärdande av medicinska intyg och utlåtanden.

Nu pågår ett större arbete för att ge ett mer användarvänligt stöd i försäkringsmedicinska frågor till hälso- och sjukvården och för att underlätta samarbetet med andra aktörer som är involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Läs mer om stöden nedan.

Lägesbeskrivning baserad på enkäter till läkare och regionledning hösten 2022

Lägesbeskrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering bygger på enkätsvar från 1 389 läkare som arbetar på vårdcentraler eller inom psykiatrin och från regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer. Syftet med rapporten är att lyfta de delar i processen som inte fungerar optimalt, för att synliggöra områden som behöver förbättras.

Resultaten visar att många sjukskrivande läkare saknar kunskap och grundläggande förutsättningar för att bedriva ett kvalitets- och patientsäkert arbete med sjukskrivningar. Regionerna upplever att nationell styrning behöver bli tydligare och att försäkringsmedicin inte är ett prioriterat område.

Rapporten är den första delen i ett paket för att stödja regioner, läkare och andra professioner i det försäkringsmedicinska arbetet. Den kommer att användas som en grund för förbättringar och uppföljningar inom det försäkringsmedicinska området.

Försäkringsmedicin i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – Nationellt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården

Det nationella kunskapsstödet är den andra delen i paketet för att utveckla och förbättra stödet professioner och beslutsfattare i det försäkringsmedicinska arbetet. Kunskapsstödet är utformat för att möta många av de utmaningar som lägesbeskrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering visar på.

Kunskapsstödet vänder sig till professioner och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Det beskriver dels det kliniska arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, dels förutsättningar för att uppnå ett kvalitets- och patientsäkert arbete

Kunskapsstödet har varit på remiss, och bearbetas nu och kommer publiceras under hösten 2023. Under vintern 2023–2024 kommer kunskapsstödet tillgängliggöras digitalt på en ny webbplats. På den nya webbplatsen samlas myndighetens samtliga stöd inom det försäkringsmedicinska området. Syftet är att webbplatsen ska göra det lättare att använda kunskapsstödet och beslutstöden för hälso- och sjukvården.

Förbättringsområden och uppföljningsmått

Den tredje delen för att stödja läkare och regioner i det försäkringsmedicinska arbetet är förslag på förbättringsområden och uppföljningsmått. Förbättringsområden och uppföljningsmått baseras på resultaten i lägesbe-skrivningen Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering, och kommer att publiceras under hösten 2023.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

I det försäkringsmedicinska beslutstödet för diagnoser finns bland annat information om symtom, prognos och behandling, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Här ger vi även rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser, bland annat utifrån

  • allvarlighetsgrad
  • hur olika sjukdomar och tillstånd begränsar arbetsförmågan.

Beslutsstödet innehåller också information om rehabilitering eller andra åtgärder som kan påskynda arbetsåtergång.

På gång

Just nu arbetar vi med att uppdatera beslutsstöden för

  • långvarig smärta i rörelseorganen inklusive fibromyalgi
  • distorsion i halskotpelaren (inklusive whiplash)
  • multipel skleros
  • migrän, spänningshuvudvärk och cerebrovaskulära sjukdomar

Kriterier för allvarlig sjukdom eller skada

På webbplatsen Rekommendationer och indikatorer finns information om kriterier för allvarlig sjukdom och en lista över tillstånd som på generell nivå ofta kan anses vara allvarliga.

Kontakt

Regina Ylvén, frågor om kunskapsstödet

Kontakt

Cecilia Stävberg, frågor om kunskapsstödet och lägesbeskrivningen

Kontakt

Anne Snis, frågor om lägesbeskrivningen och uppföljningsmått

Kontakt

Anna Ericsson, frågor om webbsidan för försäkringsmedicin
Senast uppdaterad:
Publicerad: