Cancerregistret

Cancerregistret ger underlag för den officiella statistiken om cancer i Sverige. Registrets data används också som en bas för forskning och internationella jämförelser.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret

Syftet med registret är att kunna kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tid. Informationen från cancerregistret kan användas för att svara på frågor såsom:

  • Hur utvecklingen ser ut när det gäller antalet nya antal fall.
  • Om det finns några regionala eller demografiska skillnader.
  • Hur stor är sannolikheten för överlevnad för olika cancersjukdomar?
Nyttan med Cancerregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller cancerregistret

Varje år inrapporteras det cirka 70 000 maligna cancerfall i Sverige till cancerregistret. Antalet inrapporterade cancerfall gäller tumörer och inte antal personer. Registret innehåller bland annat information om, personnummer, kön, hemort vid diagnos, anmälande sjukhus och klinik, diagnosdatum, klinisk och morfologisk diagnos samt tumörutbredning vid diagnostillfället. Uppgifter om metastaser finns endast om primärtumören är okänd.

Från dödsorsaksregistret hämtas uppgifter om dödsdatum och underliggande dödsorsak och från Registret över totalbefolkningen (RTB) från SCB hämtas information om migration samt uppgifter om personen fortfarande är folkbokförd i Sverige.

Förteckning av alla variabler finns i variabelförteckningen

Basalcellscancer

Sedan 2004 är basalcellscancer kopplat till cancerregistret. Basalcellscancer är den vanligaste tumörform för hudcancer. I Sverige diagnostiseras varje år cirka 40 000 personer basalcellscancer.

Registret över basalcellscancer

Rättslig reglering av registret

Cancerregistret ingår i hälsodataregister och är reglerad i lagen om hälsodataregister (1998:543) och i förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen. I lagen och förordningen regleras bland annat vilka uppgifter som får finnas i cancerregistret, liksom skyldigheten för de som bedriver hälso- och sjukvård att lämna uppgifter till registret. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:7), beskrivs det närmare om uppgiftsskyldighet som hälso-och sjukvården har gentemot inrapportering av cancerfall till Socialstyrelsens cancerregister.

Så rapporterar du in till cancerregistret

Datauppgifterna skickas först till sex regionala cancercentrum för att kodas och registreras. Efter kontroll av materialet skickas det vidare till Socialstyrelsen för att ingå i cancerregistret. Registret uppdateras en gång om året.

För uppgiftsinlämnare till cancerregistret.

Få statistik baserat på cancerregistret

Beställa data och statistik

Statistik om cancerfall

Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer

Ladda ner

Mer hos oss

Kontakt

Cancerregistret
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: