Barn och unga som begår brott

Barn och unga som bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt. Då minskar risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling.

Socialtjänstens arbete ska alltid utgå ifrån barns och ungas behov av skydd och stöd, medan myndigheter inom rättsväsendet, som till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar, ska markera att samhället tar avstånd från brottet.

Tema på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns en introduktion till brottsförebyggande arbete och stöd för socialtjänsten.

Kunskapsstöd för brottsförebyggande arbete

Barn och unga som löper hög risk att börja begå eller återfalla i brott behöver insatser med vetenskapligt stöd. Vi rekommenderar insatser som socialtjänsten i kommunerna bör erbjuda.

Forskningen är tydlig med vilka riskfaktorer och tecken olika aktörer behöver vara uppmärksamma på för att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet. Vårt kunskapsstöd är en hjälp för socialtjänsten i arbetet med att göra bedömningar av risker och behov.

Handbok Barn och unga som begår brott

Handboken Barn och unga som begår brott beskriver de regelverk som är aktuella i socialtjänstens arbete när barn och unga begår brott eller har ett normbrytande beteende.

Petra Bergendahl, jurist på Socialstyrelsen, berättar om handbokens upplägg och innehåll:

Meddelandeblad om regeländringar från den 1 juli 2023
Föreskrifter och allmänna råd

Socialtjänstens ansvar vid ungdomsövervakning

Sedan 1 januari 2021 kan unga dömas till den nya påföljden ungdomsövervakning. Den blir aktuell när varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt. Vårt meddelandeblad beskriver socialtjänstens ansvar.

Meddelandeblad
Ungdomsövervakning – MeddelandebladArtikelnummer: 2021-1-7184|Publicerad: 2021-01-25

Medling mellan unga brottsoffer och förövare

Kommunen ska erbjuda medling när brott har begåtts av personer som är under 21 år. Om den som begått brottet är under 15 år, kan medling användas som en behandlingsinsats, förutsatt att hen har uppnått sådan mognad att hen förstår medlingsförfarandet.

En beskrivning av metoden Medling finns i Metodguiden för socialt arbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad: