Människan bakom uniformen (MBU)

Ungdomar ges en utbildning som leds av olika yrkesgrupper som bär uniform, med syftet att öka ungdomars delaktighet och minska kriminalitet.

Målgrupp

Ungdomar 15–20 år.

Syfte

Att öka ungdomars delaktighet och skapa bra möten mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken, för att på så vis minska kriminalitet. I vissa fall kan ytterligare ett syfte vara att fånga upp ungdomar som är i behov av stöd, till exempel ungdomar som tidigare begått brott.

Innehåll och genomförande

MBU är en metod där ungdomar får möjlighet att lära känna personer som främst arbetar inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård, men även inom exempelvis vaktbolag och kollektivtrafik. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna.

Grunden i MBU:

  • Ett urval av frivilliga ungdomar får ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personal i de ovan nämnda verksamheterna.
  • Ungdomarna träffar personalen på verksamheternas olika arbetsplatser en gång i veckan, på kvällstid, under tio veckor.
  • Trygghet skapas i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och med interaktiva metoder.

Utbildningen genomförs en gång per termin och är gratis för ungdomarna. Efter utbildningen kan ungdomarna bli ambassadörer för MBU.

Alla ungdomar i de kommuner där MBU finns kan söka till MBU. Information sprids brett via bland annat sociala medier. I vissa fall kan enskilda ungdomar få en direkt förfrågan om att söka, utifrån kontakt med till exempel socialtjänsten. Vid ansökan anger ungdomen enbart namn och telefonnummer. I ett senare skede genomförs en intervju med ungdomen och ytterligare uppgifter samlas in. Om de sökande är så många att ett urval är nödvändigt, beaktar man bland annat gruppens sammansättning.

Metodstöd, utbildning och licens

MBU drivs av Göteborgs stad, och är varumärkesskyddat. I kommunen finns en anställd processledare för MBU.

Kommuner som vill arbeta enligt modellen börjar med att kontakta processledaren. Efter det kan man ha ett inledande kort möte eller så kan processledaren ha en längre presentation om MBU för relevant personal. Därefter behöver kommunen skapa en arbetsgrupp bestående av  en samordnare från kommunen och en representant från var och en av de verksamheter som ska vara med i arbetet med MBU.

Processledaren håller en heldagsutbildning med samordnaren och samtliga vuxna som ska träffa ungdomarna. Man går då igenom bakgrunden till MBU och hur man bäst bemöter och förhåller sig till ungdomarna för att skapa goda relationer. Under utbildningen får deltagarna tillgång till metodhandboken för MBU och ett antal mallar för bland annat de olika tillfällen då de ska träffa ungdomarna. Utbildningen är obligatorisk för de som ska genomföra MBU.

Efter utbildningen är processledaren tillgänglig för handledning och kvalitetssäkring.

Det finns även ett nationellt nätverk där de kommuner som arbetar med MBU ingår. Genom nätverket kan både vuxna och ungdomar träffas för att dela erfarenheter.

Det krävs ungefär ett halvt års förberedelser innan en kommun kan börja arbeta med MBU.

Utbredning

MBU bedrivs i cirka tjugo kommuner, utöver Göteborg bland annat i Helsingborg, Örebro och Umeå.

En liknande metod används i Nässjö och Vetlanda  under namnet Eldsjäl.

Referenser

MBU – Människan bakom uniformen, Göteborgs stad

MBU – en metodhandbok för den som vill arbeta med MBU, Göteborgs stad

Människan bakom uniformen, Umeå kommun

Eldsjäl, Höglandets Räddningstjänstförbund

Telefonsamtal med Janina Sabra, processledare för MBU, Göteborgs stad. Februari, 2021.

Mer om  

Silva, R. Människan bakom uniformen – ambassadörerna. ”Man känner att man är del av något större”. En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete. Göteborgs stad; 2015

Publicerad: