Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Vi styr, stödjer och utvecklar tillgången på rätt kompetens i vården, på kort och lång sikt.

Vi arbetar med en lång rad insatser för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv och hållbar kompetensförsörjning. Från att bedöma tillgång och efterfrågan på personal, utfärda legitimationer och erbjuda utbildningsstöd, till att analysera framtidens kompetensförsörjningsbehov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Utvecklingsarbeten

Det pågår flera utvecklingsarbeten som syftar till att förbättra förutsättningarna för huvudmännen när de planerar sin kompetensförsörjning.

  • Utveckla statistik och analyser inom ramen för det nationella planeringsstödet (NPS) och officiell statistik.
  • Utveckla stöd för regioners och kommuners arbete med kompetensförsörjningen i omställningen till en nära vård.

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som inrättades på uppdrag av regeringen 2020 och är placerat på Socialstyrelsen. Rådets ledamöter består av representanter från regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Nationella vårdkompetensrådet ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning och har som uppdrag att göra bedömningar av kompetensbehoven och att stödja och åstadkomma samverkan om kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional nivå.

Nationella vårdkompetensrådet

Vad omfattar kompetensförsörjning

Rikstermbankens definition av kompetensförsörjning är att "på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens".

Begreppet kompetensförsörjning omfattar flera olika delar:

  • analys av kompetensbehov
  • utbildning
  • rekrytering
  • behålla medarbetare med rätt kompetens
  • hur medarbetarnas tid och kompetens används.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: