Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Fler letar efter information om

Om klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En klassifikation av åtgärder anger hur en utförd åtgärd ska grupperas (klassificeras), det vill säga vilken kategori och grupp den ska tillhöra i en hierarkiskt uppbyggd struktur. Klassifikationen anger också vilken kodbeteckning (åtgärdskod) som ska användas.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ). Radiologikoderna ur Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991, förutom de administrativa koderna, ingår i KVÅ men med KMÅ:s kodstruktur. Det är obligatoriskt att rapportera in KVÅ-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister sedan den 1 januari 2007.

KVÅ finns i olika format

Hela KVÅ-databasen finns i Excel-format för att man lätt ska kunna söka i den och filtrera åtgärderna på olika sätt. KVÅ finns också i XML- och textformat för den som önskar lägga in klassifikationen i sitt journal- eller informationssystem.

KVÅ:s struktur

KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror). Det råder dock endast en begränsad hierarki i klassifikationen vilket innebär att det är problematiskt att logiskt sortera databasen.

Olika typer av åtgärder

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. En medicinsk kroppsundersökning, till exempel att lyssna på hjärta eller lungor på en patient, är en utredande åtgärd. Operativa ingrepp, som blindtarmsoperation eller starroperation, är exempel på behandlande åtgärder. Stöd för att sluta röka är en förebyggande åtgärd.

Kärlkirurgi – två nya avsnitt för benets artärer från 1 januari 2022

En projektgrupp bestående av representanter från Svensk förening för kärlkirurgi (SSVS) och Svenska kärlregistret (Swedvasc) har i samarbete med bland annat Socialstyrelsen arbetat med att förnya åtgärdskoderna inom kärlkirurgi.

Från 1 januari 2021 utgick kapitel P och ersattes av kapitel V. Kapitel V täcker in hela artärträdet från aorta ascendens efter koronarartärernas avgångar. Under 2021 framkom behov av ytterligare detaljering av åtgärder av perifera kärl varför avsnitt VK utgår och ersätts av två nya avsnitt (VJ och VL) fr.o.m. 1/1 2022.

En fullständig kodlista och en mappningstabell från kapitel V till tidigare kapitel P m.fl. koder, finns att ladda ner nedan.

Ändringar i KVÅ

Tidigare genomförda ändringar i KVÅ: Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i KVÅ

Önskemål om nya ändringar i KVÅ: Information om uppdateringsrutiner för förslag om nya koder eller andra ändringar till KVÅ (reviderad 2022-09-29) (pdf)

Kodning inom psykiatrin

För information om användning av KVÅ, ICD och DSM inom psykiatrin – se webbsidan om psykiatrikoder.

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala Cancercentrum (RCC) gör under året ett antal nya ändringar vad gäller SVF och där kan du se den aktuella kodlistan. Socialstyrelsen uppdaterar sina nerladdningsbara filer en gång per år (den 1 januari) varför alla SVF-koder kanske inte finns med i våra KVÅ-filer. Vi kommer dock fortlöpande att lägga in de nya SVF-koderna i vår sökfunktion så att koderna kan hittas där.

Kodningsanvisningar

Klassificering och koder
Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991 Artikelnummer: 2000-77-17|Publicerad: 2000-01-01

KVÅ-lathundar

Lathundarna för Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) innehåller ett urval av åtgärder hämtade ur den fullständiga KVÅ. Avsikten är att detta ska vara en hjälp för att hitta vanligt förekommande åtgärder inom respektive vårdområde. Eftersom vårdinnehållet kan variera mellan olika vårdgivare kan det vara aktuellt att anpassa en lathund lokalt.

Urval för kommunal hälso- och sjukvård

Urval ur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning inom kommunal hälso- och sjukvård finns på webbsidan ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård.

Uppdatering av lathundar

Eftersom de flesta av de tidigare publicerade lathundarna aldrig har uppdaterats, har dessa lathundar tagits bort från denna webbplats. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) uppdateras varje år och vi ser att en årlig översyn av lathundarna är nödvändig, eftersom det årligen införs nya koder, koder utgår eller texter ändras som kan påverka innehållet i lathunden.

Förvaltningsansvaret ligger hos respektive specialistförening eller motsvarande, och de är informerade om avpubliceringen av tidigare publicerad lathund och möjligheten till återpublicering vid eventuell uppdatering av lathunden.

Ladda ner KVÅ-lathundar

Historiska åtgärdsklassifikationer

Här kan du ladda ner historiska åtgärdsklassifikationer. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.
Senast uppdaterad:
Publicerad: