Tillgänglighetsredogörelse för socialstyrelsen.se

Här beskriver vi hur tillgänglig socialstyrelsen.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Socialstyrelsen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från socialstyrelsen.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i tillgänglighet

Här kan du rapportera brister i tillgänglighet

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkrav

 • Tabeller på vissa webbsidor är inte tillgänglighetsanpassade. Vi planerar att åtgärda problemen under 2024.
 • Vi känner till att det finns brister när det gäller hur skärmläsare presenterar diagram om covid-19, influensa och RS, tillgänglighet i hälso- och sjukvård, donationsregistret, samt pandemins effekter på vården. Vår ambition är att dessa brister ska vara åtgärdade under 2024.
 • PDF-filer saknar i vissa fall bild- eller alt-texter.
 • Tabeller i dokument kan vara svåra att tyda.

Oskäligt betungande anpassning

 • För att se och ansöka om lediga tjänster används en extern tjänst som idag inte är tillgänglig. Ett nytt verktyg ersätter det befintliga under 2024. 
 • Vissa av våra filmer visas infällda på webbplatsen med en spelare från Vimeo. Denna har inte stöd för språket svenska, så knappar och andra kontroller presenteras på engelska. Dessutom kan det vara svårt att med hjälp av skärmläsare aktivera undertexter för att kunna få dem upplästa. Vi har upphandlat en ny videospelare som vi kommer att anpassa för att uppfylla tillgänglighetskraven. Befintliga filmer kommer att flyttas över till den nya spelaren successivt under 2024 . Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att lägga resurser på att åtgärda bristerna i befintlig spelare medan vi håller på att byta ut den, om det överhuvudtaget skulle vara möjligt.
 • Minustecken läses upp på olika sätt av olika skärmläsare, och tyvärr har vi märkt att vissa skärmläsare inte läser dem alls. Detta kan leda till felaktiga tolkningar av negativa tal för den som enbart lyssnar. En skärmläsare som inte spontant läser upp våra minustecken läser rimligen inte heller upp minustecken på andra webbplatser. Användaren torde därför vara bekant med detta och ha en strategi för att påverka skärmläsarens presentation av viktiga numeriska värden. Till exempel att ändra på skärmläsarens standardinställningar. Eftersom skärmläsare beter sig på olika sätt har vi valt att tillsvidare inte göra någon förändring med anledning av detta.
 • Tabeller för Nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter visas som bilder i filformatet jpeg. För syntolkning kan man få de tabellerna upplästa. I kommande digitalisering av samtliga nationella riktlinjer kommer problemet att åtgärdas. Digitaliseringen beräknas var klar 2026.
 • Historisk statistik om covid-19 finns publicerade med ett diagramverktyg som vi tog fram i en krissituation men som tyvärr har betydande tillgänglighetsbrister.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

 • De flesta äldre filmer på webbplatsen är textade men inte syntolkade.
  Alla filmer publicerade efter den 23 september 2020 är textade och syntolkade.
 • Alla poddar är för närvarande inte överförda från tal till skrift.
  Poddar publicerade efter den 23 september 2020 är transkriberade.

Extern publikationsservice

När användaren klickar på beställ-knappen vid en publikation hamnar hen på en extern webbplats som vi kallar publikationsservice. Denna webbplats är också delvis förenlig med lagkraven. 

Bristande förenlighet med lagkrav

 • En del sidor på Publikationsservicen har en felaktig rubrikstruktur. Rubrikernas ordning följer inte nivå 1 till nivå 6 utan hoppar över en del rubriknivåer.

Oskäligt betungande anpassning

Publikationsservicen är ett externt system som består av olika delar. Att åtgärda nedanstående brister skulle innebära omfattande kostnader och till exempel nya upphandlingar. 

 • Publikationsservicens navigation fungerar som en typisk meny för en applikation snarare än en webbsida. Detta kan göra att navigationen fungerar på ett oväntat sätt med tangentbordsnavigation eller hjälpmedel.
 • Publikationsservicens mobilmeny har brister som gör den svår att använda med tangentbordsnavigation och hjälpmedel som skärmläsare. Till exempel flyttas inte tangentbordsfokus till menyn när den öppnas och det går inte att stänga menyn med tangentbordet. Menyn lämnar heller inget statusmeddelande till hjälpmedel när den öppnas eller stängs. Det saknas även information om vilken roll menyn har vilket gör att användare med hjälpmedel kan ha svårt att förstå funktionen.
 • För användare med hjälpmedel kan det vara svårt att veta på vilket steg de befinner sig på.
 • När användaren gör ändringar i Publikationsservicens varukorg saknas det ibland statusmeddelanden. När en vara raderas i varukorgen uppmärksammas användare med hjälpmedel inte på detta. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat socialstyrelsen.se med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning, internt test, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under maj-juni 2019.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2024-03-27.

Kontakt

webbredaktionen
Senast uppdaterad:
Publicerad: