Dialogue for Peaceful Change (DPC)

En utbildning för ungdomar med syftet att öka förståelsen kring hur konflikter uppstår och ge dem verktyg till att analysera och agera genom bland annat medling.

Målgrupp

Ungdomar 15-20 år (metoden är ej avgränsad till denna målgrupp utan kan läras ut även till äldre personer).

Syfte

Att göra ungdomar delaktiga i att förstå hur konflikter skapas och upprätthålls och ge dem verktyg för att analysera och agera för att förebygga och lösa konflikter.

Innehåll och genomförande

DPC är en metod som lärs ut under 5 heldagar och går igenom två huvudsakliga moduler. Deltagarna får både teoretisk förståelse för konflikter samt praktisk övning genom rollspel i att medla i konflikter enligt en 6-stegs-metod. Utbildningen baseras på upplevelsebaserad metodik.

Modul 1: Att förstå konflikt (2 dagar)

  • Deltagarna lär sig hur konflikter uppstår ur både ett socialt och biologiskt perspektiv. De lär sig om sin egen konfliktstil och hur de själva agerar och reagerar när konflikter uppstår.
  • Deltagarna får verktyg att analysera konflikter och identifiera huvudaktörer och dynamiker i konflikter samt förstå konflikters påverkan på omgivningen över tid.
  • Deltagarna bygger en gruppkänsla genom samarbetsövningar och interaktiva metoder.

Modul 2: Medling (3 dagar)

  • Deltagarna får genom rollspel i par öva på medling enligt en 6-stegs-metod där de medlar ut konfliktscenarion baserade på verkliga situationer.
  • Medlingsmetoden går att använda i både formella medlingssituationer och i vardagliga situationer, där metoden bidrar till att kunna ha ett medlande förhållningssätt till små som stora konflikter.

Utbildningen kan genomföras som en 5-dagars intensiv utbildning eller delas upp i flera delar. Den kan också inlemmas i andra utbildningar genom att delas upp i enskilda workshops/föreläsningar.

Alla unga mellan 15-20 år (men även äldre) kan gå utbildningen. Den har använts bland annat för att utbilda unga som befinner sig i närheten av, eller i, riskzon till att dras in i gängkriminalitet och den typen av konflikter, för att ge perspektiv på den egna rollen i skapandet och upprätthållandet av konflikt, samt ge unga verktyg och agens till att förebygga och lösa konflikter.

Metodstöd, utbildning och licens

DPC är en metod i konfliktförståelse och medling som under inbördeskriget togs fram på Corrymeela fredscenter på Nordirland.

I Sverige är det Fryshuset som har licens att utbilda utbildare inom DPC. Fryshuset har utbildare inom metoden i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg som kan leverera 5-dagarsutbildningen till ungdomar.

Aktörer som är intresserade av metoden kontaktar Fryshuset för att beskriva vilken målgrupp det rör sig om och lägga upp ett passande utbildningsupplägg. För att genomföra utbildningen krävs att två DPC-utbildare deltar, och att gruppen består av minst 4 personer och som mest 16 personer.

Under utbildningen får deltagarna en metodhandbok. Efteravslut blir de certifierade ”facilitators of Dialogue for Peaceful Change”, vilket innebär att de kan genomföra en medlingsprocess enligt den 6-stegs-metod som lärs ut i modul 2.

Det finns även ett internationellt nätverk av personer och organisationer som gått DPC som träffas årligen antingen online eller fysiskt vid fredscentret Corrymeela i Ballycastel, Nordirland.

Utbredning

DPC har genom Fryshuset bedrivits i Flens kommun, stadsdelen Rinkeby-Kista och i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg.

Referenser

Mejlkontakt med Sarah Dolah, projektledare, Fryshuset. Juni 2022.

Om metoden Dialogue for Peaceful Change, Fryshuset

Dialogue in Peacebuilding. Understanding Different Perspectives, Dag Hammarskjöld Foundation, 2019 

Dialogue for Peaceful Change

Mer om

Utbildning i konfliktlösning och medling i Ungdomens Hus 1200 Kvadrat i Frölunda, Fryshuset, 2020

Publicerad: