HLT-modellen (hälsa, lärande, trygghet)

En samverkansmodell för tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer, som utgör en del av första linjen för psykisk hälsa.

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 0-16 år och deras familjer.

Syfte

Att barn och dess familj ska få ett tidigt och samordnat stöd för att undvika mer omfattande svårigheter senare i livet.

Innehåll och genomförande

HLT symboliserar tre grundläggande rättigheter för barn: hälsa, lärande och trygghet. Grunden i HLT är att verksamheterna med sina olika kompetenser arbetar tillsammans tvärprofessionellt med barn och deras familjer på ett strukturerat sätt enligt HLT-modellen. HLT-modellen finns bland annat beskriven i en handbok (HLT Handbok).

HLT-teamen består av representanter från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, hälsocentral, mödra- och barnhälsovård.

HLT-teamen träffas fasta tider en gång i månaden, utifrån aktuella barn som är i behov av insatser. Efter samtycke från vårdnadshavare resonerar HLT-teamet om vem/vilka professioner som kan hjälpa barnet och familjen på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får familjen återkoppling från mötet och kan få erbjudande om en gemensam träff, SIP, eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, föräldra- och barngrupper, kartläggning, gemensamma uppföljningar och utvärderingar av insatserna.

Stöd till personal i arbetet med HLT-modellen ges av regionala och lokala processledare.

Metodstöd, utbildning och licens

Modellen genomförs av region Västerbotten och dess kommuner. På regionens hemsida finns kontaktuppgifter, information och material för arbetet med HLT-modellen. Detta kan även andra kommuner och regioner ta del av.

Vid förfrågan har studiebesök och presentationer av HLT-modellen genomförts till andra kommuner och regioner. Det finns inte resurser för att i vidare bemärkelse ge stöd för att sprida modellen nationellt.

Utbredning

HLT modellen är implementerad i samtliga kommuner inom Västerbottens län sedan 2011, och samordnas av regionen.

Liknande modeller används i andra delar av landet, till exempel i Borlänge kommun.

Referenser

HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet, Region Västerbotten

HLT Handbok. Region Västerbotten; 2019

Telefonsamtal med Jessika Nyström, Regional processledare HLT Västerbotten, Region Västerbotten. Okt 2020

Telefonsamtal med Ulrika Granskog, processledare UmeBrå, Umeå kommun. Mars 2021

Mer om

Regeringen proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet

Utvecklingsarbeten som ingår i satsningen Tidiga och samordnade insatser, TSI (Socialstyrelsen, Skolverket)

Publicerad: