Pax i skolan

En metod som på kort sikt ska ge studiero och trygghet i klassrummet och på längre sikt verka för att förebygga problem och ge fler barn en bra skolgång.

Målgrupp

Alla skolbarn i årskurserna 1–3.

Syfte

Att skapa studiero och trygghet i klassrummet för samtliga elever, utifrån deras individuella behov. Att kortsiktigt bidra till att både elever och lärare får mer tid för undervisning och fokuserat arbete, och långsiktigt bidra till färre problem och en bra skolgång för fler barn.

Innehåll och genomförande

Det första steget i PAX är att läraren och eleverna tillsammans formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. Visionen blir ett ramverk för en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alla tillsammans kan bidra till trygghet och studiero i olika arbetsmoment.

PAX innehåller många olika verktyg, varav PAX-spelet är det mest centrala. PAX-spelet ”spelas” genom att klassen delas in i grupper under vanlig undervisning. Under en bestämd tidsperiod ska eleverna samverka för att följa de överenskomna klassrumsreglerna. Alla grupper som klarat att följa reglerna med max tre överträdelser under tidsperioden får ta del av en kort (ofta cirka 30 sekunder) frivillig aktivitet. Aktiviteten dras ur en låda eller påse med många olika aktiviteter. Barnen får själva komma med förslag på aktiviteter. Förutom att aktiviteten är en belöning för att ha klarat uppgiften ger den också tillfälle att träna på att ställa om från fokuserat arbete till lek, och tillbaka till arbete igen. Detta bidrar till att eleverna gradvis utvecklar färdighet i självreglering.

Inledningsvis är tidsperioden för PAX-spelet endast 1–3 minuter för att eleverna ska ha goda chanser att lyckas. Därefter utökar läraren tidsperioden gradvis utifrån hur eleverna utvecklas. En klass som har arbetat med PAX en längre tid kan spela PAX-spelet under större delen av ett lektionspass, och på så sätt införliva spelet i lektionsstrukturen. PAX-spelet används under ordinarie klassrumsverksamhet och kan efter hand – utifrån lärarens bedömning – utökas till att användas i många olika sammanhang under skoldagen.

PAX-spelet används vanligtvis 2–3 gånger per dag, så eleverna har många möjligheter att lyckas.  

Metodstöd, utbildning och licens

PAX har sitt ursprung i det internationella programmet Good Behavior Game. Anpassningen till svenska förhållanden, som fick namnet Pax i skolan, slutfördes 2017. PAX i skolan förvaltas i Sverige av den ideella föreningen Vestigio.

För att en skola ska kunna arbeta med PAX krävs att en eller flera av skolans personal har utbildats till PAX-instruktör genom Vestigio. Utbildningen passar för skolpsykologer, specialpedagoger eller annan lämplig personal som har en handledande roll i skolans främjande uppdrag. Utbildningen består av 3-4 kursdagar, 2 dagars handledning samt genomförande av en kvantitativ utvärdering.

Därefter ska den utbildade PAX-instruktören utbilda de lärare på skolan som ska använda metoden. PAX-instruktören får handledning av Vestigio första gången som hen utbildar egna lärare. Optimalt är att hålla utbildningen före terminsstart. Utbildningen för lärare tar två dagar och därefter handleds läraren av PAX-instruktören i klassrummet vid minst tre tillfällen (ofta 5-7 gånger). En stark uppmaning är att planera utbildningen så att lärarna hinner införa alla moment i PAX under en och samma termin.

Mer information om utbildningen till PAX-instruktör (exempelvis om kostnaden) finns på webbplatsen för Pax i skolan.

Utbredning

Pax i skolan uppger att PAX-instruktörer finns i 38 kommuner, bland annat Helsingborg, Stockholm, Luleå och Gotland.

Referenser

Pax i skolan, Föreningen Vestigio

Ghaderi A, Johansson M, Enebrink P. Pilotstudie av PAX i skolan. En kulturanpassad version av PAX. Karolinska institutet; 2017

Mejlkontakt med Gustav Nilsson, Verksamhetsledare, Pax i skolan. Januari 2021

Publicerad: