Kronobergsmodellen – exempel

Ett strukturerat sätt att förhindra att ungdomar dricker alkohol på offentliga platser och på så vis motverka både efterfrågan och tillgång på alkohol.

Målgrupp

Ungdomar under 20 år som är berusade eller bär på alkohol samt ungdomar under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol.

Syfte

Att förebygga att ungdomar dricker alkohol i offentlig miljö och i förlängningen bidra till att minska ungdomsvåldet i dessa miljöer. Att påverka ungdomars attityd till alkohol.

Innehåll och genomförande

Metoden har fokus på polisens agerande i offentliga miljöer och bygger på beprövade polisära metoder som i Kronobergsmodellen bedrivs på ett mer systematiskt och strukturerat sätt.

Samtliga poliser i yttre tjänst ska ingripa och förverka alkohol som ungdomar under 20 år bär på, oavsett mängden alkohol. Direktförverkanden av alkohol ska göras så tidigt som möjligt på eftermiddagen/kvällen innan ungdomarna har börjat dricka. Poliser som arbetar specifikt med ungdomar ska enligt modellen arbeta uppsökande för att hitta de ungdomar som har alkohol med sig eller kan vara påverkade. Särskilda insatser ska genomföras vid exempelvis gymnasie- och högstadiefester, skolavslutningar, konserter och liknande.

De ungas föräldrar ska kontaktas i samband med att polisen förverkar alkoholen och de ska uppmanas att hämta hem ungdomarna så att de inte vistas i offentlig miljö mer under kvällen. Ungdomar som befinner sig tillsammans med någon som bär alkohol med sig bedöms enligt modellen befinna sig i en riskgrupp och även dessa ungdomars föräldrar informeras och uppmanas att hämta hem sina barn. Polisen ska också organisera en informationsträff i efterhand för alla dem som varit föremål för polisens ingripanden och deras föräldrar.

Kronobergsmodellen kan vara en samverkansmodell som kommunen och polisen kommer överens om att arbeta efter, utifrån den lokala lägesbilden. Ett viktigt inslag i metoden är det nära samarbetet mellan socialtjänsten och polisen.

Enligt metoden är det avgörande att minimera ungdomars tillgång till alkohol genom att få fatt på langarna. All förverkan av alkohol dokumenteras och anmälningar om langning upprättas vid varje tillfälle. Ungdomarna kontaktas och hörs om den langning de bevittnat.

Metoden syftar till att påverka ungdomars attityd till alkohol. Det sker genom att visa att nolltoleransen mot alkohol gäller alla personer. Därför uppmärksammas även vuxna som bryter mot lokala ordningsföreskrifter i samband med insatserna.

En förutsättning för att lyckas med modellen och uppnå effekt är att den används fullt ut i alla delar.

Metodstöd, utbildning och licens

Kronobergsmodellen togs fram i Växjö av Polisregion Syd. Det krävs ingen licens för att använda metoden. Utbildning i metoden genomförs vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Den som är intresserad av att arbeta enligt metoden kan kontakta polisutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Utbredning

Metoden har utvecklats och använts av polisen i Växjö. Under 2007– 2009 användes modellen i ett pilotprojekt där polisområdena Piteå, Sundsvall, Enköping/Håbo, Nacka, Skärholmen, Karlstad och Gotland ingick. I dagsläget använder några polisområden delar av metoden, men inget område använder metoden systematiskt fullt ut.

Referenser

Alm A. (2009) Utvärdering av Kronobergsmodellen. En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö. Brå. Rapport 2009:5

Mejlkonversation med Jan Aschan och Scott Goodwin, Polismyndigheten. Oktober 2020.

Mer om

Föreläsning med Polisen Scott Goodwin om Kronobergsmodellen

Publicerad: