Trygga föräldrar (TF)

Ett föräldraskapsstödsprogram riktat till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet.

Målgrupp

Programmet riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn 12–18 år dras eller kommer att dras till miljöer med droger, kriminalitet eller våldsbejakande extremism.

Syfte

Att på olika sätt ge kunskap om risk-och skyddsfaktorer och föräldrars viktiga roll att skapa trygghet samt öka föräldrarnas självtillit, främja kommunikation mellan föräldrar och deras tonåringar och minska föräldrarnas oro.

Innehåll och genomförande

TF utgår från olika begrepp som samhörighet, delaktighet, kommunikation och demokrati och dessa begrepps betydelse i föräldraskapet. Begreppen belyses både ur ett familje- och ett samhällsperspektiv. Ett mål är att föräldrar hittar sin identitet och självtillit så att de kan bli trygga och tydliga i sitt föräldraskap. En stor del av TF handlar om att få möta andra föräldrar och få diskutera föräldraskapet.

I TF träffas föräldrar tillsammans med två utbildade gruppledare vid nio tillfällen, 1,5 timme per gång. Varje tillfälle inleds med en gemensam måltid och en återkoppling från föregående tillfälle. Varje tillfälle har ett eget tema och vid varje tillfälle ingår praktiska övningar: rollspel, värderingsövningar, reflektion och diskussion. Avslutningsvis görs en sammanfattning och föräldrarna får med sig ett ”ta hem-budskap”.

De teman som är fördelade på de nio tillfällena är:

  • Föräldrars viktiga roll för att skapa trygghet i familjen
  • Identitet och självtillit i föräldraskapet
  • Självkänsla och empati
  • Barns utveckling och livslånga anknytning
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • God kommunikation – samtala och lyssna
  • Familjen – en viktig skyddsfaktor
  • Demokrati – i familj och i samhälle
  • Freden börjar i hemmet.

Metodstöd, utbildning och licens

TF har utvecklats av Örebro kommun, med inspiration från programmet Mother School.

Hittills är det enbart de två programutvecklarna i Örebro kommun som har genomfört TF.

Under hösten 2021 ska en utbildning av fler gruppledare genomföras. Personal från Örebro, Västerås och Trollhättans kommun kommer att genomgå en tvådagarsutbildning. Därefter kommer programutvecklarna att handleda gruppledarna kontinuerligt. Utbildningen kommer att utgå från Trygga Föräldrars manual. Manualen får man tillgång till i samband med att man går utbildningen.

Efter första utbildningen kommer Örebro kommun att fortsätta erbjuda utbildning och handledning för andra kommuner. Om intresse finns att gå en utbildning tar man kontakt med programmakarna. Kontaktuppgifter finns till exempel i informationsfoldern Trygga föräldrar nedan.

TF får endast användas av personer som har genomgått en utbildning enligt ovan.

Utbredning

Används i Örebro, Västerås och Trollhättan. Fler kommuner har visat intresse.

Referenser

Trygga föräldrar – Informationsfolder, Örebro kommun, 2019

Kapetanovic S, Skoog T. Trygga föräldrar – Presentation av den programteoretiska analysen samt rekommendationer för programutveckling. 2019

Trygga föräldrar. Manual till program. Örebro kommun, 2021 (Opublicerat)

Publicerad: