Backa barnet

En samverkansmodell som ska stärka skyddsnätet runt barn som är i behov av stöd, där aktörer vägleds av gemensamma principer, arbetssätt, roller och verktyg.

Målgrupp

Alla barn i alla åldrar i en kommun.

Syfte

Att skapa förutsättningar för en trygg och säker uppväxt för varje barn och ungdom inom kommunen genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

Innehåll och genomförande

Backa barnet-modellen bygger på ett helhetstänkande med barnet i fokus, där arbetet genomförs över professions- och organisationsgränser. Modellen består av vägledande principer, arbetssätt, roller och verktyg.

De gemensamma principerna är:

  • Aldrig för tidigt – aldrig för sent. Backa barnet ska stärka professionella att i sin ordinarie roll upptäcka barn som kan ha behov av stöd och erbjuda stöd i ett tidigt skede.
  • Barnets bästa i fokus. Professionella utgår i alla steg i Backa barnet-processen från barnets rättigheter och behov, i syfte att förstå vilket stöd barnet behöver.
  • Allt hänger ihop. I Backa barnet har barn, föräldrar och personer som arbetar med barn en gemensam förståelse för hur barns situation påverkar deras välbefinnande. Genom en tydlig ansvarsfördelning möjliggörs korta vägar mellan professioner.
  • Ett barn, en plan. Arbetet ger förutsättningar för en välfungerande och koordinerad samverkan och delning av relevant information, i syfte att skapa en sömlös bedömning och planering och ett beslutsfattande som leder till rätt hjälp i rätt tid till varje barn.

Barnteam kallas den grupp av professionella som över organisationsgränserna möts kring aktuella barn. Barnteamet består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog samt representant från socialtjänsten respektive barn och ungdomspsykiatrin. Dessutom ingår i barnteamet den så kallade Upptäckaren och den så kallade Barnkontakten. Barnkontakten är sammankallande i Barnteamet.

Upptäckaren är den vuxna person som uppmärksammat att ett visst barn kan vara i behov av stöd från Barnteamet. Upptäckaren kan vara pedagog inom förskola och skola, fältassistent, fritidspedagog, någon anställd inom polisen eller hälso- och sjukvården, till exempel på vårdcentral eller BVC, men också föräldrar och andra vuxna som möter barn.

Alla barn tilldelas en Barnkontakt vid födseln som ska vara central i kontakten mellan familjen och offentlig verksamhet, och finnas för barnet och vårdnadshavaren. Barnkontakten ansvarar för att identifiera och att agera utifrån de extra behov av stöd som barn kan ha. Barnkontakt är:

  • Barnmorska fram till första hembesöket/besöket hos sjuksköterska på barnavårdscentral.
  • Sjuksköterska på barnavårdscentral fram till dess att barnet börjar förskolan.
  • Rektor i förskolan som tar över ansvaret när barnet börjar förskolan och har detta ansvar fram tills barnet börjar skolan.
  • Rektor i grundskolan som tar över ansvaret tills barnet slutar skolan.

Initiativ till ett Barnteam tas av Barnkontakten när det bedöms att barnet behöver stöd eller resurser från mer än en verksamhet.

Stödsamordnaren kallas den person som är familjens kontaktperson om familjen har stöd från mer än en verksamhet. Stödsamordnarens uppgift är att strukturera stödet och göra verksamheternas olika delar begripliga för barn och familj.

Behovskompassen är ett verktyg inom Backa barnet, som används i alla verksamheter som arbetar med barn. Behovskompassen består av flera olika verktyg: upptäckarkort, samtalskort med samtalsunderlag, skattningsformulär och en fördjupad behovskompass.

Metodstöd, utbildning och licens

Modellen bygger på att kommunen, regionen och polisen samverkar. Samtliga parter behöver delta för att modellen ska fungera.

Alla medarbetare som ska arbeta med Backa barnet behöver utbildning. Den sker i fyra steg, tvärprofessionellt, och den är kopplad till medarbetarnas olika roller. Den första delen är mer allmänt hållen. Ju fler steg deltagarna går, desto mer fördjupade kunskaper och färdigheter får de. Efter att ha gått steg 2 och 3 ska medarbetaren kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i Backa barnet.

Metoden ägs och förvaltas av Region Skåne, Polismyndigheten och Ystad kommun. Avsikten är att alla som är intresserade ska kunna följa utvecklingen inom Backa barnet och så småningom själva kunna börja arbeta enligt metoden.  Det finns ingen licens framtagen för modellen, men Backa barnet-teamet önskar att de som vill börja använda konceptet gör det fullt ut och inte gör någon egen variant av modellen.

De som vill veta mer och är intresserade av att införa modellen kan kontakta processledningen för Backa barnet.

Utbredning

Metoden används i Ystad kommun.

Referenser

Backa barnet

Innovationsguiden SKR

Samtal med Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten. Mars 2021.

Mer om

Skottlandsmodellen (Kunskapsguiden)

Publicerad: