Komet – exempel

Komet är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med utagerande beteende, som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sina barn.

Målgrupp

Målgruppen för det ursprungliga Komet är föräldrar till utagerande barn 3–11 år som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn.

Kometprogram som bygger på samma principer finns även i en för föräldrar till ungdomar 12–18 år (Komet 12–18).

Syfte

Att öka föräldrarnas och lärarnas positiva samspel med barnen och att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem hos barnen på längre sikt.

Innehåll och genomförande

Komet går ut på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnen och att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer.

Nedan beskrivs i huvudsak Komet 3–11, som övriga versioner bygger på. Komet 3–11 bygger på internationella program med social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund.

Föräldragrupperna består av cirka sex föräldrar och leds av två gruppledare. Föräldragrupperna träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff varar två och en halv timme.

Tyngdpunkten ligger på att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn. Man lär ut ett förhållningssätt där mycket uppmärksamhet ges åt barnets positiva beteenden samtidigt som man i möjligaste mån undviker att uppmärksamma barnets negativa beteenden.

Programmet genomförs med hjälp av videofilmer, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material. Ämnen som bearbetas är bland annat lek, umgänge och att välja bort onödiga strider samt belöningssystem och hur man kan få ett bra samarbete med skolan. Föräldrarna får hemuppgifter efter varje tillfälle, och varje ny träff inleds med en genomgång av dessa. I videovinjetterna får föräldrarna ta del av iscensatta vardagssituationer där föräldrar och barn interagerar. Vinjetterna diskuteras och problematiseras i föräldragruppen. I rollspelen får föräldrarna tillfälle att träna på de färdigheter och förhållningssätt som de lärt sig i programmet.

Det finns en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn 3–11 år, iKomet.

Det finns även en version av Komet för föräldrar som av olika skäl kan behöva extra stöd för att tillgodogöra sig innehållet i en Kometkurs, Förstärkt Komet 3–11. Dessutom finns det en version av Komet som riktar sig till föräldrar till barn 12–18 år.

Metodstöd, utbildning och licens

Programmet har utvecklats av Stockholms stad, med internationella program som förlaga.

Gruppledarutbildningen för Komet 3–11 äger rum under sex dagar, fördelade på två terminer. Parallellt med utbildningen leder man en föräldragrupp per termin. Under utbildningen får man lära sig principerna i Komet samt får kunskap om inlärningsteori och beteendeanalys för utagerande beteenden i familjer. Handledningen har tyngdpunkt på praktiska övningar och träning av gruppledarfärdigheter.

För att gå utbildningen till gruppledare krävs bland annat att man:

  • arbetar med föräldrar till barn 3–11 år eller med familjer
  • har en gruppledarkollega att leda föräldragrupp med
  • har möjlighet att förbereda rekrytering av intresserade föräldrar till gruppen och därefter kan genomföra föräldragruppen.

Efter avslutad utbildning blir man certifierad gruppledare.

Utbildningarna genomförs av certifierade instruktörer. Det finns möjlighet att även utbilda sig till instruktör. Dessa utbildningar är på fyra heldagar, plus en dags uppföljning. Dessutom omfattar utbildningen att den blivande instruktören ska hålla en gruppledarutbildning i direkt anslutning till utbildningsdagarna. En viss handledning ges i samband med att man håller gruppledarutbildningen.

Mer information om utbildningarna finns på: 

Utbredning

I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 har 12 kommuner angett att de använder Komet inom sociala barn- och ungdomsvården, bland annat Nacka, Norrköping, Vänersborg och Haparanda.

Enligt SBU:s rapport Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (2010) erbjöd 13 procent av förskolorna och 10 procent av skolorna i SBU:s urval Komet för föräldrar.

Referenser

Kometprogrammet, Stockholm stad

Information om Komet (iPsykologi)

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk litteraturöversikt. SBU; 2010

iPsykologi, Karolinska institutet

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård. Socialstyrelsen; 2021.

Mer om

Metodguiden: Komet 3–11, Socialstyrelsen

Program och metoder för föräldraskapsstöd/Komet 3–11, Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd

Program och metoder för föräldraskapsstöd/Komet 12–18, Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd

Effekter av föräldrastöd – Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen, 2014

Kling, Å., & Sundell, K. (2006). Komet för föräldrar – en verksamhetsutvärdering av föräldrars deltagande och upplevelse av programmet Komet. Stockholm: Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) Stockholms stad. Rapport 2006:13

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år; Socialstyrelsen, 2021

Publicerad: