Machofabriken

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss.

Målgrupp

Den primära målgruppen för metoden är unga 13–25 år, men främst elever på högstadium och gymnasium. Den sekundära målgruppen är personal som arbetar med målgruppen, exempelvis lärare, fritidsledare eller jourpersonal.

Syfte

Att skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.

Innehåll och genomförande

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss.

Materialet är uppdelat i 15 pass, indelade i fyra teman. Passen kan genomföras på 20 till 60 minuter och kan anpassas till gruppen och verksamhetens förutsättningar.

Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjlighet att reflektera kring ämnen som vänskap och relationer, psykisk ohälsa, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg för att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller.

Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i exempelvis öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och tjej- och ungdomsjourer.

Metodstöd, utbildning och licens

Machofabriken ägs gemensamt av Unizon och organisationen MÄN.

För att genomföra metoden behöver man betala för en årlig licens och en skriftlig manual (eller utbildning som inkluderar material). MÄN och Unizon har också utvecklat utbildningar, workshops och föreläsningar för ledare, med utgångspunkt från materialet.

Mer information om metodmaterial och utbildningar finns på Machofabrikens hemsida.

Utbredning

Det finns ingen exakt uppgift om hur spridd Machofabriken är. I arbetet med Exempelsamlingen uppgav en handfull länsstyrelser att Machofabriken används inom länet, bland annat av länsstyrelserna i Stockholm, Värmland och Jämtland. I Stockholms universitets rapport Våldsprevention i Sverige uppges att Machofabriken har en stor nationell spridning.

Referenser

Machofabriken

Franzén, A & Gottzén, L. (2020) Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Stockholm; Stockholms universitet. Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning. Rapport 2020:2.

Mer om

Wassrin, A., & Hamelberg, N. (2019). Machofabriken: Ett redskap för jämställdhetsarbete. Unizon och MÄN.

Publicerad: