Ansökan om import av frysta spermier

Här hittar du information om ansökan om tillstånd till import av frysta spermier.

Av 6 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI) framgår att frysta spermier inte får föras in i landet utan Socialstyrelsens tillstånd.

Ansök om tillstånd till import av frysta spermier

För privatpersoner

Ansökan ska vara skriftlig.

I ansökan anges vad syftet med införseln av frysta spermier är, vem donatorn är och kontaktuppgifter till denne, samt om donatorn samtycker till åtgärden. Ansökan dateras och undertecknas.

För vävnadsinrättningar

Ansökan ska vara skriftlig.

Till ansökan bifogas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning enligt 9 § lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (vävnadslagen).

Om importen avser frysta spermier från tredje land (se definition i 2 § vävnadslagen) bifogas tillstånd från IVO att importera spermier från tredje land.

För att Socialstyrelsen ska kunna bedöma om vävnadsinrättningen har förutsättningar att uppfylla kraven i LGI behöver som regel även andra underlag skickas in till Socialstyrelsen, exempelvis delar ur avtal med berörd leverantör i tredje land för import av frysta spermier enligt 13 a § vävnadslagen, Standard Operating Procedure (SOP) eller annat underlag.

Ansökan dateras och undertecknas av behörig företrädare för vävnadsinrättningen.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: