Skolsociala team

Metoden bygger på samverkansstrukturer och tidiga insatser som syftar till att elever med upprepad eller längre frånvaro ska öka sin närvaro i undervisningen.

Observera att denna beskrivning gäller arbete med skolsociala team i Stockholms stad. Socialstyrelsen och Skolverket har just nu ett uppdrag att stödja skolhuvudmän och socialtjänst i arbetet med skolsociala team. I satsningen ingår även ett statsbidrag och att kartlägga de skolsociala teamens arbete.

Målgrupp

Elever i årskurserna 4–9 som har en upprepad eller längre frånvaro och riskerar att inte nå målen för utbildningen.

Syfte

Att målgruppen ska lyckas nå gymnasiebehörighet. Som en bakgrund beskrivs i arbetsmodellen för skolsociala team att en lyckad skolgång skyddar mot psykisk ohälsa längre fram i livet och mot olika former av sociala problem, som till exempel kriminalitet, missbruk och utanförskap.

Innehåll och genomförande

Skolsociala team bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både på strukturell och operativ nivå. I vissa fall behöver också andra aktörer, såsom regionen, involveras i arbetet.

I den operativa ledningsgruppen för skolsociala team ingår förslagsvis rektorer från stadsdelens aktuella skolor och berörda enhetschefer från stadsdelsförvaltningen.

Det skolsociala teamet ska bestå av medarbetare från skolan, exempelvis kurator och/eller specialpedagog från elevhälsan samt medarbetare från socialtjänstens öppenvårdsverksamhet, ofta kallade skolsocionomer.

Arbetsprocessen, som behöver vara anpassad till kontexten för det skolsociala teamet, består generellt av följande:

 1. Skolan uppmärksammar och utreder orsaker till frånvaro.
 2. Aktualisering och uppstart.
 3. Planering av insats av det skolsociala teamet.

Exempel på insatser i ett skolsocialt team:

 • Motiverande och stödjande samtal med eleven
 • Föräldraskapsstöd, enskilt eller i grupp
 • Sociala och fysiska anpassningar i skolan
 • Relationsskapande aktiviteter
 • Studiestöd.
 1. Genomförandefas.
 2. Uppföljning på individnivå.
 3. Vidmakthållande/uppföljningsträffar.
 4. Avslut
 5. Uppföljning på gruppnivå.

Metodstöd, utbildning och licens

Stockholms stad har tagit fram en arbetsmodell för stadens arbete med skolsociala team – Gemensam arbetsmodell för skolsociala team i Stockholms stad 2021. Arbetsmodellen beskriver och tydliggör strukturer och processer för arbetet med skolsociala team. Till modellen bifogas dokument som är praktiskt användbara i det dagliga arbetet, både på strategisk och operativ nivå.

Andra kommuner kan ta del av arbetsmodellen genom att kontakta socialförvaltningen, Stockholm stad.

Någon aktiv spridning av modellen är inte planerad. Om något liknande ska genomföras i andra kommuner, med utgångspunkt från arbetsmodellen, måste lokala anpassningar göras.

Utbredning

Skolsociala team finns just nu i sju ytterstadsdelar i Stockholm stad, men enligt ett budgetuppdrag för 2021 ska arbetet med skolsociala team spridas till hela staden.

Liknande metoder finns i andra delar av landet.

Referenser

Gemensam arbetsmodell för skolsociala team i Stockholms stad 2021. Stockholm stad; 2021. (Opublicerat, internt dokument)

Telefonsamtal med Karolina Hellberg, Utredare, Socialförvaltningen, Stockholm stad. Januari 2021.

Mer om

Skolsociala team kan minska risken för utanförskap –  Stockholm stad. 2019. Artikelserie: Exempel på modeller för tidiga samordnade insatser till barn och unga i Stockholms län. Stockholms stad

Publicerad: