Register

Vi förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Här hittar du hälsodataregister, socialtjänstregister och övriga register, som dödsorsaksregistret.

Registernamnen på engelska

Hälsodataregistren

Med hjälp av hälsodataregistren kan man följa, analysera och rapportera om hälsa och sociala förhållanden. Registren bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården då de ger kunskap som kan rädda liv.

Nyttan med hälsodataregistren Kort om nyttan med registren och om innehåll, forskning, AI, sekretess och säkerhet

Hälsodataregistren bygger på personnummer och har en stor betydelse för medmänniskor och kommande generationer. Även andra länder som saknar lika ingående register kan ha nytta av uppgifterna eftersom man där inte har samma möjligheter att bedriva epidemiologisk forskning.

Socialtjänstregistren

Socialtjänstregistren ger möjlighet att ta fram uppgifter och därmed få en översikt av olika verksamheter och insatser för personer med behov av socialt stöd, service, vård och omsorg.

Uppgifterna som finns i socialtjänstregistren kan användas för olika sammanställningar, analyser och uppföljningar. De kan därmed även ligga till grund för förbättring och utveckling av socialtjänsten.

Övriga register

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40

Kontakt

Registerservice, telefontider: måndagar 9-11, torsdagar 9-11
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: