Kontaktpolis (Klasspolis)

En metod som bygger på att alla skolor ska ha en särskild polis som ansvarar för kontakterna med just den skolan.

Målgrupp

Elever i mellanstadiet, högstadiet och/eller gymnasiet.

Syfte

Att underlätta kontaktvägen mellan skolan och polisen, bland annat genom att göra polisens närvaro naturlig i skolmiljön, öka personkännedomen och bygga relationer. Polisen bistår skolan med råd och stöd i polisiära frågor. Kontaktpolisen ska bidra till att förebygga brott i skolan.

Innehåll och genomförande

Kontaktpoliser för skolan finns där polis och kommun har en lokal samverkansöverenskommelse om hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas. Polisen kan till exempel genom ett medborgarlöfte lova att utse en kontaktpolis för varje skola i ett område.

Kontaktpoliserna, som ofta är områdespoliser, får tid avsatt för att besöka de skolor de är kontaktpoliser för ett antal gånger per läsår. Hur kontaktpoliserna eller klasspoliserna arbetar i kontakten med skolorna varierar. Besöken kan ske spontant, när skolan har gjort en polisanmälan, vid samverkansmöten eller i en mer uppstyrd form vid till exempel en temavecka om brott och straff. Polisen kan också komma till skolan för att delta i diskussioner med eleverna om ett specifikt känt problem på skolan, till exempel kränkningar via sociala medier.

En central del i arbetet är att kontaktpolisen/klasspolisen blir en känd person för både skolpersonalen och eleverna, och i vissa fall även för elevernas föräldrar.  

Metodstöd, utbildning och licens

Det behövs ingen utbildning för att genomföra metoden. En förutsättning är dock att en lokal överenskommelse har träffats mellan polis och kommun om hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas, där det anges att kontaktpoliser är en del av överenskommelsen.

Ett första steg för den som är intresserad av att genomföra metoden är att ta del av den rapport om kontaktpoliser som Landskrona kommun tagit fram eller kontakta lokalpolisområde Landskrona eller Örebro.

Utbredning

Kontaktpoliser i skolan finns eller har funnits i flera kommuner som till exempel Örebro, Stockholm, Malmö, Landskrona, Gävle och Kungsbacka. I vissa fall kallas det istället för Klasspolis.

Referenser

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. BRÅ

Karlborg E. Kontaktpoliser – En utredning kring kontaktpolisverksamheten i Landskrona. Landskrona stad; 2014

Samtal med Björn Lundin, områdespolis Landskrona, Mars 2021

Mejlkontakt med från Erwin Halilovic, kommunpolis Örebro. April 2021

Publicerad: