Connect – exempel

Ett föräldraskapsstödsprogram som syftar till att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att utveckla lyhördhet och eftertanke i sitt föräldraskap.

Målgrupp

Föräldrar och andra omsorgspersoner med barn 8– 18 år.

Syfte

Att stödja föräldrar och andra omsorgspersoner att utveckla lyhördhet och eftertanke i sitt föräldraskap. Programmet fokuserar på relationen mellan föräldrar och barn med syfte att utveckla sätt att förstå barns beteende med stöd av grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Connect ska också ge deltagarna nya redskap att förstå sig själva och sitt sätt att reagera i relation till barnet/ungdomen.

I programmet pekar man på att anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Innehåll och genomförande

Programmet utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Fokus ligger på att stärka både grundkomponenterna i en trygg anknytning och föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. De nio principerna är:

  • Allt beteende betyder något.
  • Anknytningen är livslång.
  • Konflikt är en del av anknytningen.
  • Självständighet inkluderar närhet.
  • Empati är anknytningens hjärtslag.
  • Balans mellan egna och andras behov.
  • Förändring – att förstå den och vad den kräver.
  • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten.
  • Två steg fram och ett tillbaka.

Connect finns i dag i tre olika versioner i Sverige: Connect föräldrautbildning, Connect för familjehemsföräldrar och Connect för behandlingshemspersonal. Dessutom finns en digital version av Connect – eConnect.

I utbildningarna får föräldrarna och omsorgspersonerna information om barns och ungdomars utveckling. De får se rollspel och delta i övningar som hjälper dem att hitta nya sätt att hantera sina barns beteenden. Föräldrarna och omsorgspersonerna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå barnen och deras beteenden samt nya sätt att förstå sig själva och sitt sätt att reagera.

I Connect för familjehemsföräldrar läggs ett särskilt fokus på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft och hur dessa kan inverka på barnens beteenden, syn på sig själva, syn på andra och deras tro på möjligheten till förändring.

I Connect för behandlingspersonal uppmuntras personalen att ”ta ett tillfälligt steg tillbaka” från klientens problembeteende, för att se det i termer av anknytningsbehov och tidigare erfarenheter.

Föräldrar och familjehemmen träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5–2 timmar per vecka i 9–10 veckor.  Det material som deltagarna får efter varje avslutat grupptillfälle finns översatt till sex språk.

Utbildningen för behandlingspersonal är på tre dagar och ges till relevant personal på behandlingshemmet. Därefter ges metodstöd under ett år.

Metodstöd, utbildning och licens

Connect är skapat av Marlene Moretti och Karla Braber på Simon Fraser University Kanada. Omsorgsföretaget Humana ansvarar i Sverige för utbildning och certifiering av Connect.

Humana genomför gemensamma utbildningar för gruppledare till Connect föräldrautbildning och Connect för familjehemsföräldrar. Utbildningen är på fyra heldagar. Därefter genomför gruppledarna parvis en utbildning för föräldrar eller familjehemsföräldrar. Vid föräldrautbildningens samtliga nio tillfällen ger Humana handledning. Därefter blir de enskilda personerna certifierade gruppledare i Connect. Det finns också en kompletterande utbildning för att genomföra eConnect.

Humana sluter ett avtal om kvalitetssäkring med den kommun som certifierat personal för Connect. Det innebär bland annat att Humana, tillsammans med kommunen, följer upp föräldrarnas åsikt om utbildningen genom en enkät.

Utbildningen till behandlingspersonal (se ovan) genomförs endast av Humana. Efter utbildningen blir behandlingshemmet – inte de enskilda deltagarna i utbildningen – certifierat.

Utbredning

I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2022 visar resultaten att 24 kommuner erbjuder Connect för barn med utagerande beteende och/eller annat normbrytande beteende, till exempel Stockholm, Malmö, Mora, Luleå och Örebro.

Referenser

Connect för olika målgrupper, Humana

Öppna jämförelser 2022 – Social barn- och ungdomsvård, Socialstyrelsen, 2022

Telefonsamtal med Eva Yamba, Metodgarant, Humana. Februari 2021

Mer om

Rooth, Hetty & Forinder, Ulla & Piuva, Katarina & Ack, Maja. (2017). An Assessment of Two Parenting Training Manuals Used in Swedish Parenting Interventions. Children & Society. 10.1111/chso.12220.

Connect, Metodguiden, Socialstyrelsen

Connect, Program och metoder för föräldraskapsstöd, Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd

Publicerad: