MVP Mentorer i våldsprevention (Mentors in Violence Prevention)

En metod som används i skolan, med syftet att motverka stereotypa könsnormer och förebygga mäns och killars våld.

Målgrupp

Elever i högstadiet och gymnasiet. Med utgångspunkt från MVP har det även tagits fram metoder som berör elever i lägre årskurser.

Syfte

Att genom attitydförändringar och åskådaringripanden förhindra mildare former av våld och därmed stoppa utvecklingen till allvarligare former av våld.

Innehåll och genomförande

MVP utvecklades i USA på 1990-talet. Den teoretiska ramen är teori om social rättvisa och ett feministiskt perspektiv på våld och makt, med fokus på våldets sociala sammanhang och på hur våld och manliga privilegier upprätthålls.

MVP har i Sverige implementerats i två versioner.

Organisationen MÄN utvecklade sin version av MVP under 2012–2013, med ambitionen att skapa ett program som skulle vara möjligt för alla kommuner i Sverige att använda sig av. I deras version används inte elevmentorer utan istället utbildade vuxna, ofta lärare på skolan.  Programmet består av 14 entimmes-lektioner som är tänkta att ges en gång i veckan. Genom bland annat filmer, diskussionsövningar och scenarier berörs teman som åskådarperspektivet, heteronormen, grupptryck och sexualiserat våld.

Implementeringen av MVP omfattar ett förankringssamtal med ledningen på skolan, utbildning en halvdag för all personal på skolan, en standardiserad utbildning på tre dagar för dem som ska bli MVP-ledare samt handledning av ledarna (cirka 3 x 3 timmar).

MÄN har två versioner av MVP, en som riktar sig till högstadieelever och en som riktar sig till gymnasieelever. Dessutom har de tagit fram ytterligare en variant som är tänkt för mellanstadiet, som kallas Agera tillsammans.

I Botkyrka implementerades under 2014 en annan version av MVP där man arbetar med elevmentorer. Utvalda elever i årskurs 9 håller under handledning 11 lektioner (45 minuter långa) med elever i årskurs 6 under ett läsår. Genom bland annat filmer, diskussionsövningar och scenarier berörs åskådarperspektivet, normer och olika former av våld. Elevmentorerna får en utbildning på två heldagar samt drygt en timmes handledning inför varje lektion. Utbildning och handledning utförs av skolans MVP-team som består av lärare och representanter för socialtjänst, polis och räddningstjänst. MVP-teamen utbildas under två heldagar av så kallade nyckelpersoner från polis, skola och socialtjänst. Dessa nyckelpersoner utbildas av samordnare som är anställda inom kommunen för att strategiskt arbeta med våldsförebyggande arbete.  

Botkyrka har även tagit fram metoden Tåget, som med delvis samma utgångspunkter riktar sig till yngre barn. Tåget ingår i denna Exempelsamling.

Metodstöd, utbildning och licens

Gällande den version av MVP som organisationen MÄN står bakom, så genomförs de ovan beskrivna utbildningsinsatserna oftast av personal på organisationen MÄN på uppdrag av respektive skola eller kommun. Det finns även möjlighet att personal inom kommunen går en utbildning av MÄN, för att denna personal i sin tur själva ska kunna leda alla utbildningsinsatser i implementeringsfasen, och att kommunen därmed kan bli självförsörjande i arbetet med att sätta igång nya MVP.

Vid behov kan MÄN löpande ge stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen. De som utbildats ingår i ett nationellt MVP-nätverk för erfarenhetsutbyte.

Gällande Botkyrkas version så genomförs inga utbildningar för personal utanför Botkyrka kommun. Andra kommuner kan ta kontakt med Botkyrka kommun och få ta del av den metodbok för MVP som Botkyrka kommun tagit fram. Botkyrka kommun kan utöver det inte erbjuda något ytterligare stöd, exempelvis stöd för det mer övergripande arbete inför implementering som är nödvändigt.

Utbredning

50 kommuner arbetar med eller har genomgått utbildning för att påbörja arbetet med MÄN:s version av MVP och/eller Agera tillsammans, bland annat Stockholm, Ronneby, Jönköping och Västerås.

Botkyrkas version av MVP har enbart genomförts inom Botkyrka kommun.

Referenser

MVP Sverige, MÄN

MVP – mentorer utbildar barn i årskurs 6, Botkyrka kommun

Eriksson, M, Gottzén, L, Andersson Bruch, K, Franzén, A, & Lindberg, D. Utvärdering av Mentorer i våldsprevention. Skolverket; 2018

Franzén, A & Gottzén, L. (2020) Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Stockholm; Stockholms universitet. Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning. Rapport 2020:2

Jonsson, A. Mentors in violence prevention: En utvärdering av ett skolbaserat våldsförebyggande program i Botkyrka kommun. FoU Södertörn; 2019

Mejl från Lina Zavalia, Organisationen MÄN, oktober 2020

Mejlkontakt med Pernilla Vera Jr, Trygghet- och Säkerhetsdirektör, Botkyrka kommun. Maj 2021

Mer om

Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention. Skolverket. 2018

Mentorer i våldsprevention (MVP) & Agera tillsammans (Förebyggarcentrum, Västerås) stad

Agera tillsammans, MÄN

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun (Länsstyrelsen Stockholm)

Publicerad: