Tåget

En våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal.

Målgrupp

Elever i grundskolans årskurs F-5, deras föräldrar och skolpersonalen.

Syfte

Att arbeta för ett våldsfritt samhälle genom att minska förekomsten av mobbning och våld mellan unga och mellan vuxna och barn.

Innehåll och genomförande

Tåget har inspirerats av Mentorer i våldsprevention (MVP) och föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC). (Både MVP och ABC ingår i denna Exempelsamling).

Namnet Tåget kommer av att arbetet liknas vid en tågresa med slutdestination “En skola fri från våld”. Tåget innebär ett gemensamt arbete, där passagerarna utgörs av barnen, deras föräldrar och skolpersonalen.

Tåget bygger på fyra principer:

Åskådarperspektivet – innebär att aktivera alla personer runt omkring våldet och utmana normen ”lägg dig inte i”.

Ledarskap – en tro på delaktighet och på att unga vill vara med och forma sin egen framtid. En tro på att med goda förebilder kan alla bli bättre ledare.  

Utmana stereotypa könsnormer – innebär att utmana föreställningar om hur killar och tjejer bör vara genom att synliggöra och diskutera de normer och konsekvenser som kan komma ut av dem.

Anknytning – alla barn ska ha en vuxen på skolan att vända sig till. En person som visar värme och hjälper till i svåra situationer.

Skolan erbjuder coachingträffar för pedagoger på fritids och i skolan och fyra Tåget-APT med all personal. Till föräldrarna ordnas interaktiva Tåget-träffar på temana anknytning, genus och åskådarperspektiv. Föräldrastödsprogrammet ABC är också en del av Tåget genom att det erbjuds till föräldrar med syfte att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Eleverna har lektionspass som utgår från de teman som coachingträffarna behandlat. Som i MVP får barnen diskutera hur de i rollen som förändringsagenter kan bidra till att förebygga våld före, under och efter våldshändelsen.

Till Tåget hör också Trygg bas som innebär att man frågar varje elev vem hen upplever som sin trygga bas, sin anknytningsperson på skolan.

Metodstöd, utbildning och licens

Tåget utvecklades 2014 i Botkyrka kommun av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen tillsammans med föräldrar och skolpersonal.

Utbildningen för skolpersonalen utgörs av 13 träffar och innefattar bland annat teman som anknytning och relationer, kommunikation och jämställt bemötande, lågaffektivt bemötande, beteenden och normer, genusteori och berättarteknik.

Socialförvaltningen i Botkyrka kommun samordnar och stöttar skolans arbete med programmet samt erbjuder personalen introduktionsutbildning i våldsförebyggande arbete, handledning och fortbildning. Socialförvaltningen stannar kvar i arbetet även efter implementeringsåret, om än i mindre omfattning. Även polisen ingår i implementeringsarbetet.

Inga utbildningar genomförs för personal utanför Botkyrka kommun. Andra kommuner kan ta kontakt med Botkyrka kommun och få ta del av den metodbok för Tåget som Botkyrka kommun tagit fram.

Utbredning

Tåget finns idag på ett tiotal skolor i Botkyrka. Ett samarbete är igång med Länsstyrelsen i Stockholm för en eventuell spridning nationellt på sikt.

Referenser

Franzén, A & Gottzén, L. (2020) Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Stockholm; Stockholms universitet. Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning. Rapport 2020:2

Pilotutvärdering av det universella våldspreventiva skolprogrammet TÅGET. En sammanfattning. Länsstyrelsen i Stockholms län; 2018

Tåget – ett våldsförebyggande arbetssätt i skolan för barn, föräldrar och personal. En broschyr

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka. Mucf; 2017

Mejlkontakt med Lina Jallow, Projektledare, Våldspreventivt centrum, Botkyrka kommun. April 2021

Mejlkontakt med Pernilla Vera Jr, Trygghet- och Säkerhetsdirektör, Botkyrka kommun. Maj 2021

Mer om

"Vi förebygger våld på skoltid" (Tidningen Svensk Polis)

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun (Länsstyrelsen Stockholm)

Publicerad: