Triple P

Triple P är ett internationellt manualbaserat program som syftar till att skapa ett positivt föräldraskap för föräldrar med barn i åldrarna 0–16 år.

Målgrupp

Alla föräldrar med barn upp till 16 år. Vissa nivåer av programmet vänder sig mer riktat till föräldrar som är oroliga för och upplever olika grader av problem med sina barns utveckling eller beteende.

Syfte

Att stärka föräldrarnas kunskaper, färdigheter och självförtroende och att skapa en positiv relation mellan barn och föräldrar. Genom att förebygga och upptäcka svårigheter tidigt vill man minska risken för att barnen utvecklar allvarligare problem på längre sikt.

Innehåll och genomförande

Triple P bygger huvudsakligen på social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer. Programmet utgår från forskning om risk- och skyddsfaktorer för barns utveckling.

Ursprungligen finns Triple P i fem olika nivåer, anpassade till föräldrarnas stödbehov:

  • Nivå 1 (Universal Triple P) baseras på information till föräldrar, bland annat via tv och internet. Syftet är att informera dels om vilka beteenden hos barn som är en del i den naturliga utvecklingen, dels om när man bör söka information och rådgivning.
  • Nivå 2 (Selected Triple P) ger kunskap om specifika beteenden till föräldrar som har barn eller tonåringar med lindriga beteendeproblem. Informationen kan ges som 1–2 korta, individuella konsultationer inom primärvård eller barnhälsovård eller i seminarieform med större grupper av föräldrar.
  • Nivå 3 (Primary Care Triple P) riktas till föräldrar som har barn med lindriga till medelstora beteendeproblem och ges vid 1–4 tillfällen om 20–30 minuter inom primär- eller barnhälsovård.
  • Nivå 4 (Standard Triple P) är en intensiv insats som vänder sig till föräldrar som har barn eller ungdomar med allvarligare beteendeproblem. Den innefattar 10 tillfällen om 40–60 minuter som kan ges individuellt, i grupp eller som självhjälpsinsats. Här behandlas orsaker till barnets beteendeproblem, strategier för att stödja barnets utveckling och strategier för att hantera ett olämpligt beteende. Varje tillfälle kombinerar information med aktiv färdighetsträning och stöd. Man använder filmer som illustrerar positiva föräldrastrategier och färdighetsträning samt självutvärdering och hemuppgifter.
  • Nivå 5 är en intensiv familjeintervention som vänder sig till föräldrar till barn med allvarliga beteendeproblem och som själva har problem som försvårar föräldraskapet. Oftast ges nivå 5 först efter att föräldrarna genomgått den individuella varianten av nivå 4. Under fyra eller fler tillfällen utvecklar man den föregående nivån med hemmabaserad färdighetsträning som gäller humörkontroll, stresshantering och kommunikation mellan föräldrarna.

I Uppsala kommun genomförs Triple P i en version där enbart förskolepersonal specialutbildas till gruppledare. Föräldrarna når man framför allt via förskolorna och barnhälsovården.

Programmet som erbjuds i Uppsala är för föräldrar med barn i åldrarna 0–5 år, och ges i tre nivåer: föreläsning (tre föreläsningar om 60 minuter plus diskussion), enskild rådgivning (fyra rådgivningstillfällen på 20 minuter) eller som gruppinsats (fyra 2-timmarsträffar under fyra veckor och tre telefonrådgivningssessioner under tre veckor).

Metodstöd, utbildning och licens

Triple P utvecklades av den australiensiske psykologen Matt Sanders i slutet av 1970-talet.

Certifiering krävs för att få utföra Triple P. Både kraven på förkunskaper och utbildningens upplägg och omfång varierar stort, beroende på vilken eller vilka nivåer man utbildar sig till. Efter genomgången utbildning får deltagarna visa att de uppfyller kraven genom en kompetensprövning som leder till certifiering för den nivå de är utbildade i.

I dagsläget finns inga utbildningar i Triple P tillgängliga i Sverige. Intresserade kan vända sig till Triple P:s avdelning i Storbritannien, se webbplats nedan.

Intresserade kan även kontakta Uppsala kommun, för att höra om deras erfarenheter eller för stöd inför kontakt med Triple P:s avdelning i Storbritannien, enligt ovan. Se Uppsala kommuns webbplats nedan.

Utbredning

I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 har fyra kommuner uppgett att de använder Triple P inom social barn- och ungdomsvård. Dessa är Linköping, Lysekil, Örebro och Stockholm. Dessutom använder Uppsala kommun metoden, enligt ovan.

Referenser

Sanders, M.R., Markie-Dadds, C. & Turner, K.M.T. (2003). Theoretical, scientific and clinical foundations of the Triple P-Positive Parenting Program: A population approach to the promotion of parenting competence. Parenting Research and Practice Monograph, 1,1–24

Triple P:s avdelning i Storbritannien

Triple P Uppsala, Uppsala kommun

Franzén A, Gottzén L. (2020). Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet.

Telefonsamtal med Elin Lindqvist-Andersson, Samordnare, Triple P, Uppsala kommun. Maj 2021.

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård. Socialstyrelsen; 2021

Mer om

Triple P, Metodguiden, Socialstyrelsen.

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år; Socialstyrelsen, 2021

Publicerad: