Statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Här hittar du statistik stöd och service till personer med funktionsnedsättning baserad på registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Statistiken finns som fakta, rapporter och tabeller. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Den 1 oktober 2023 hade 79 100 personer minst en verkställd och kommunalt beslutad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I denna uppgift ingår inte de som enbart har rådgivning och annat personligt stöd som insats.
  • Sedan år 2010 har antalet personer som får stöd enligt LSS ökat med 27 procent.
  • Fler män än kvinnor får insatser, framförallt i de yngre åldersgrupperna.
  • Vanligaste LSS-insatserna är daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna.

Källa: Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2023

Statistikpublikation

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en årlig rapport. Den innehåller bland annat tabeller över antal personer som fått insatser enligt LSS, uppdelat efter bakgrundsfaktorer som kön, ålder, personkrets och kommun. Statistikrapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten publiceras årligen i mars.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Källor till statistiken

Statistiken om stöd och service till personer med funktionsnedsättning grundar sig på uppgifter inrapporterade av kommuner och regioner. Regionerna ansvarar för enkätbaserad inrapportering av insatsen Råd och stöd. Övriga insatser rapporteras in på personnummernivå av kommunerna och lagras i registret över insatser enligt LSS. Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Varje år publicerar vi en statistikpublikation inom ramen för den officiella statistiken. Där ingår tabeller som redovisar verkställda beslut enligt 9 § 1–10 LSS. Samtliga insatser samlas in på individnivå förutom insatsen rådgivning och annat personligt råd enligt 9 § 1 LSS som är insamlad som mängdbaserad statistik.

Om en person har beslut om insatser från flera kommuner redovisas denna person i samtliga kommuner. Däremot ingår varje person endast en gång i redovisningar som beskriver personer med insatser enligt LSS.

Statistikens kvalitet

Generellt sett håller statistiken mycket god kvalitet. Insamlingen har pågått på samma sätt sedan år 2007 och innan dess på ett liknande sätt. Insatserna definieras delvis av lagstiftningen vilket gör att insatsuppdelningen är likartad i de flesta kommuner. Eftersom statistiken används som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, har kommunerna ett särskilt intresse av att lämna korrekta uppgifter. Det påverkar kvaliteten positivt.

Övriga publikationer

Senast uppdaterad:
Publicerad: