Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök

Här hittar du statistik om akutmottagningar, väntetider och besök baserad på specialiserad öppenvård i patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Antal besök på landets akutmottagningar var 2022 fortfarande färre än innan covid-19-pandemin. År 2022 var antalet besök sex procent färre än det genomsnittliga antalet besök under perioden 2016–2019.
  • Medianväntetiden på akuten till en första bedömning av läkare låg under 2022 på drygt en timme, vilket är i nivå med väntetiden innan covid-19-pandemin.
  • Var tredje besök på akuten ledde till inskrivning i sluten vård.
  • Total vistelsetid på akuten har ökat under 2022 och hälften av alla besök varade längre än 4 timmar och 15 minuter.

Källa: Statistikdatabasen om akutmottagningar, väntetider och besök 

Statistikpublikation

Akutmottagningar, väntetider och besök är en årlig rapport. Rapporten ger övergripande statistik över antalet patienter som sökt vård på akutmottagning och deras väntetider, fördelat på sjukhus, ålder och kön.

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen för akutmottagningar, väntetider och besök finns uppgifter om antal besök, tid till läkare och total vistelsetid, från och med år 2016. Du kan själv dela upp statistiken på kön, ålder, region, sjukhus samt ta fram tabeller. Statistiken finns årsvis och månadsvis. Preliminär månadsstatistik publiceras i statistikdatabasen senast i slutet på varje månad med tre månaders fördröjning.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret .

Det här ingår i statistiken

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök innehåller uppgifter avseende total vistelsetid, tid till läkarbedömning och antal besök vid akutmottagningar med två eller fler somatiska specialiteter som är samlokaliserade. Statistiken finns endast för vuxna individer (19 år eller äldre). De mått som redovisas är median och 90:e percentil för de två olika väntetiderna.

Uppgifterna började samlas in till Socialstyrelsens patientregister år 2015. Från år 2016 har kvaliteten på de uppgifter som rör besök på sjukhusbundna akutmottagningar bedömts vara tillräckligt hög för att kunna publiceras.

Statistikens kvalitet

Det är enbart statistik över besök på sjukhusbundna akutmottagningar med två, eller fler, samlokaliserade somatiska specialiteter som publiceras i statistik om akutmottagningar, vänttider och besök samt i statistikdatabasen. Statistiken påverkas således av olikheter i hur dessa mottagningar är organiserade i regionerna. Den påverkas också av exempelvis hur vården i övrigt är organiserad samt av befolkningssammansättningen.

Inrapporterad data för några regioner är inte av bra kvalitet och ingår därför inte i statistiken för vissa år. Läs mer i dokumentet Bilaga – Kvalitet i faktablad och statistikdatabas – Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2016 – 2020 (bilaga till statistikrapporten Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2020).

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: