Statistik om socialtjänstinsatser till äldre

Här hittar du statistik om socialtjänstinsatser till äldre baserad på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • De vanligaste socialtjänstinsatserna för äldre är trygghetslarm, hemtjänst i ordinärt boende, och särskilt boende för äldre.
  • Den 31 oktober 2023 var det 344 000 personer 65 år och äldre som hade ett pågående beslut om någon socialtjänstinsats. Av dessa var är 222 000 kvinnor och 122 000 män.
  • Sett till helåret 2023 var det 12 procent av kvinnorna och 8,5 procent av männen 65 år och äldre som fick socialtjänstinsatsen hemtjänst. Det var 6,1 procent av kvinnorna och 3,8 procent av männen som fick socialtjänstinsatsen särskilt boende för äldre.

Källa: Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2023

Statistikpublikation

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om äldreomsorg kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp statistiken på olika geografiska nivåer: regioner och kommuner. Du kan analysera olika perioder, 2007 till 2012 eller 2014 och senare. Indikatorerna som finns i statistikdatabasen är dagverksamhet, trygghetslarm, matdistribution och enligt olika boendeformer (hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård/boende). Insatserna kan grupperas på kön och olika åldersgrupper (65 till 79 år, 80 år och äldre eller 65 år och äldre).

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du beställer data från våra register för forskningsändamål. Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhet.

Öppna jämförelser – Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Källor till statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre grundar sig på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre personer är en officiell statistik som täcker kommunerna i hela landet och grundas i en månadsinsamling av statistik. Registret är ett personnummerbaserat register på individnivå och kommunerna har uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordningen (1981:1370).

Socialtjänstinsatserna som redovisas i den officiella statistiken är hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd. 

För perioden 2007–2012, med undantag för år 2009. handlar statistiken om beviljade kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

För perioden från och med 2014 (ingen officiell statistik för år 2013) handlar statistiken om beviljade och verkställda kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

Bortfall och kvalitet

Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god. För perioden före 2013 är statistiken jämförbar för åren 2007, 2008, 2010, 2011 och 2012. Registret innehåller uppgifter för tvärsnittsmätningar och avser personer med beviljade insatser. För år 2009 var dock kvaliteten låg på grund av att Socialstyrelsen ändrade i insamlingen och flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter. Det finns ej publicerat officiell statistik för året 2009.

Tidsseriebrott år 2009 och år 2013

Under 2012/2013 gick insamlingen över från tvärsnittsmätningar till helårsmätningar med månadsvis insamling. Registret ändrades även till att innehålla uppgifter om verkställda insatser till äldre personer vilket kan innebära en väntetid från en beviljad till en verkställd insats. Det går därför inte att jämföra uppgifter för uppgifter fram till och med 2012 med uppgifter från och med 2013. För 2013 är kvaliteten låg på grund av att flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter i början av den nya insamlingen. För året 2013 finns ej officiell statistik, vilket innebär ett brott i tidsserien.

Vanligtvis rapporterar nästan alla kommuner i uppgifter men ibland saknas enstaka kommuner på grund av till exempel byte till nya IT-system. Partiellt bortfall kan förekomma i form av att enstaka personer och deras insatser inte finns med i rapporteringen. 

Senast uppdaterad:
Publicerad: