Statistik om cancer

Här hittar du statistik om cancer baserad på cancerregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov

Korta fakta

  • År 2021 rapporterades 75 313 maligna tumörer för 68 810 individer till cancerregistret.
  • Det syns en uppgång i antalet inrapporterade maligna tumörer jämfört med år 2020.
  • Andelen män bland de insjuknande utgjorde drygt 52 procent och andelen kvinnor knappt 48 procent.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män är prostatacancer vanligast.
  • År 2021 var det 3,9 procent fler kvinnor med bröstcancer och 8,2 procent färre män med prostatacancer jämfört med ett treårigt genomsnitt för perioden innan pandemin.

Källa: Statistik om nyupptäckta cancerfall 2021

Statistikpublikationer

Statistik om nyupptäckta cancerfall har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958. Rapporten redovisar framför allt nya fall, det vill säga tumörer, i olika cancersjukdomar. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i december. 

OBS. 20230120 korrigerades excelunderlaget. Tabell 1-5 och 9 har uppdaterats på grund av ett fel. Felet påverkade incidenstalen för åren 1970-1997, samt i mindre utsträckning de senare åren t.o.m. 2020. Incidensen för 2021 omfattades inte av felet. Metoden för beräkningen är oförändrad.

Statistik om bröstcancer
Statistik om bröstcancerArtikelnummer: 2023-10-8807|Publicerad: 2023-10-26
Tillhörande dokument och bilagor

Cancer i siffror

Cancer i siffror har publicerats vart fjärde år. Rapporten tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad. Den ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

statistikdatabasen för cancer kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på statistikdatabaserna på olika cancersjukdomar, dödsorsaker respektive olika diagnoser för slutenvård.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om cancer kommer från två olika register:

Statistikens kvalitet

I en samkörning som gjorts med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till cirka 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar.

Studien visar också att registret har en god täckningsgrad överlag. Det gör att registret lämpar sig bra för forskning och statistik.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: