Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Här hittar du statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL. Statistiken är baserad på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (det så kallade SOL-registret).

Korta fakta

  • Den 31 oktober 2023 hade 61 000 personer med funktionsnedsättning minst en pågående insats enligt socialtjänstlagen (SoL).
  • Den vanligaste insatsen var boendestöd, följt av hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm.
  • Könsfördelningen var jämn; 51 procent av de med insats var kvinnor och 49 procent män.

Källa: Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2023

Statistikpublikation

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhet.

Källor till statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre grundar sig på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning samt insamlade aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna innehåller individuella uppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre personer är en officiell statistik som täcker kommunerna i hela landet och grundas i en månadsinsamling av statistik. Registret är ett personnummerbaserat register på individnivå och kommunerna har uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordningen (1981:1370).

Socialtjänstinsatserna som redovisas i den officiella statistiken är hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd.

För perioden 2007–2012 (med undantag för år 2009) handlar statistiken om beviljade kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

För perioden från och med 2014 (ingen officiell statistik för år 2013) handlar statistiken om beviljade och verkställda kommunala insatser för äldre personer enligt socialtjänstlagen.

Bortfall och kvalitet

Kvaliteten på registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning är god. För perioden före 2013 är statistiken jämförbar för åren 2007, 2008, 2010, 2011 och 2012. Registret innehåller uppgifter för tvärsnittsmätningar och avser personer med beviljade insatser. För år 2009 var dock kvaliteten låg på grund av att Socialstyrelsen ändrade i insamlingen och flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter. Det finns ej publicerat officiell statistik för året 2009.

Tidsseriebrott år 2009 och år 2013

Under 2012/2013 gick insamlingen över från tvärsnittsmätningar till helårsmätningar med månadsvis insamling. Registret ändrades även till att innehålla uppgifter om verkställda insatser till äldre personer (det kan innebära en väntetid från en beviljad till en verkställd insats). Det går därför inte att jämföra uppgifter för uppgifter fram till och med 2012 med uppgifter från och med 2013. För 2013 är kvaliteten låg på grund av att flera kommuner hade svårt att lämna korrekta uppgifter i början av den nya insamlingen. För året 2013 finns ej officiell statistik, vilket innebär ett brott i tidsserien.

Vanligtvis rapporterar nästan alla kommuner i uppgifter men ibland saknas enstaka kommuner på grund av till exempel byte till nya IT-system. Partiellt bortfall kan förekomma i form av att enstaka personer och deras insatser inte finns med i rapporteringen. Omfattningen av detta fel är okänt. För 2013 och 2014 har dock ett större antal kommuner valt att inte lämna in uppgifter. För 2013 varierade det mellan 16–46 kommuner som inte lämnade in uppgifter för de olika månaderna, för 2014 mellan 6–12 stycken.

Lägg märke till detta angående hemtjänstbeslut och beviljade timmar: Beviljat antal hemtjänsttimmar kan inte alltid anges då vissa kommuner istället för att biståndsbesluta på en viss vårdnivå. I de fallen anges istället ett beräknat antal hemtjänsttimmar per månad.

Senast uppdaterad:
Publicerad: