Statistik om tandhälsa

Här hittar du statistik om tandhälsa baserad på tandhälsoregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Andelen av den vuxna befolkningen, 24 år och äldre, som årligen besöker tandvården, låg strax under 52 procent år 2021, jämfört med strax under 49 procent år 2020.
  • Störst andel besökare, drygt 71 procent, fanns i åldersgruppen 75–79 år 2021. År 2020 var det istället åldersgrupp 65–69 på drygt 64 procent.
  • Även om en viss uppgång observeras jämfört med 2020 så har andelen som årligen besöker tandvården minskat sedan 2012. Det finns dock skillnader i besöksandel efter åldersgrupp. De yngsta och de allra äldsta i befolkningen besöker tandvården i minst utsträckning. Covid-19 pandemin verkar alltjämt ha påverkat människors benägenhet att besöka tandvården under 2021
  • Allmänt kan tydliga geografiska skillnader observeras bland äldre delen av befolkningen, både sett till andel kvarvarande tänder och andel basundersökningar.

Källa: Statistik om tandhälsa 2021

Statistikpublikation 

Statistik om tandhälsa är en årlig rapport som presenterar statistik över tandvård som har utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Sedan publiceringsår 2021 ingår rapporten i Sveriges officiella statistik.

I rapporten redovisas bland annat statistik över antal och andel personer som har besökt tandvården, fått en basundersökning genomförd samt endast besökt tandvården för akuta besvär. Specifika åtgärder och tillstånd redovisas samt statistik över antal kvarvarande och intakta tänder. 

Statistik om tandhälsa

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om tandhälsa kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om tandhälsa grundar sig på uppgifter från tandhälsoregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller tandvård som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet och tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt nödvändig tandvård. På individnivå gäller det människor över 23 år som blivit behandlade genom tandvårdsstöden.

Statistikens kvalitet

Om tandläkaren eller tandhygienisten utför åtgärder som han eller hon inte rapporterar till Försäkringskassan blir det bortfall i registret. Vid inrapportering av tandvård inom det statliga tandvårdsstödet till Försäkringskassan får tandläkaren ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att det finns ekonomiska fördelar med att rapportera.

Täckningsgraden vad gäller besök hos tandläkare eller tandhygienist är väldigt god. Däremot finns det inte i dagsläget någon uppskattning av hur stor täckningsgrad tandhälsoregistret har i förhållande till samtliga utförda åtgärder inom tandvården.

Det partiella bortfallet, som uppstår när vissa uppgifter saknas i rapporteringen, är väldigt lågt. För de flesta variablerna finns inget bortfall.

En valideringsstudie över uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret visar att kvaliteten på uppgifterna överlag är god. Den delen av tandhälsoregistret som innehåller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har i en valideringsstudie visat sig ha dels stort bortfall och dels missklassificeringar av målgrupperna som får stöden.

Övriga publikationer

Statistik från tandhälsoregistret finns också presenterade i nedanstående rapporter.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård
Nationell utvärdering – Tandvård
Tandhälsa bland unga vuxna som varit placerade
Tandhälsa bland unga vuxna som varit placeradeArtikelnummer: 2016-2-28|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända
Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget
Senast uppdaterad:
Publicerad: