Statistik om tandhälsa

Här hittar du statistik om tandhälsa baserad på tandhälsoregistret. Allt från korta fakta, rapporter och tabeller till en statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Andelen av den vuxna befolkningen som besöker tandvården har minskat över tid bland både kvinnor och män. Störst är minskningen av andelen som besöker offentlig tandvård, men även andelen som besöker privata vårdgivare minskar.
  • Tandhälsan har förbättrats över tid och då år 2018 jämförs med 2022 har medianantalet kvarvarande tänder ökat bland äldre samtidigt som medianantalet icke-intakta tänder minskat i merparten av åldersklasserna.
  • Tandhälsan i befolkningen varierar med ålder, kön och utbildningsnivå. Bäst tandhälsa har kategorin unga män med eftergymnasial utbildning.
  • Det finns ett samband mellan tandhälsa och antal tandvårdsbesök, personer med sämre tandhälsostatus besöker tandvården oftare.

Källa: Statistik om tandhälsa 2022

  •  

Statistikpublikation 

Statistik om tandhälsa är en årlig rapport som presenterar statistik över tandvård som har utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Sedan statistikår 2020 ingår rapporten i Sveriges officiella statistik.

Här redovisas bland annat statistik över antal och andel personer som har besökt tandvården, fått en basundersökning genomförd samt endast besökt tandvården för akuta besvär. Specifika åtgärder och tillstånd redovisas samt statistik över antal kvarvarande och intakta tänder.

Statistik om tandhälsa

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om tandhälsa kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Statistikdatabasen om tandhälsa

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa statistik och data

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål . Registret skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Beställa statistik och data för forskning

Källor till statistiken

Statistiken om tandhälsa grundar sig på uppgifter från tandhälsoregistret 

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller tandvård som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet och tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt nödvändig tandvård. På individnivå gäller det människor över 23 år som blivit behandlade genom tandvårdsstöden.

Statistikens kvalitet

Om tandläkaren eller tandhygienisten utför åtgärder som han eller hon inte rapporterar till Försäkringskassan blir det bortfall i registret. Vid inrapportering av tandvård inom det statliga tandvårdsstödet till Försäkringskassan får tandläkaren ta del av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att det finns ekonomiska fördelar med att rapportera.

Täckningsgraden vad gäller besök hos tandläkare eller tandhygienist är mycket god. Däremot finns det inte i dagsläget någon uppskattning av hur hög täckningsgrad tandhälsoregistret har i förhållande till samtliga utförda åtgärder inom tandvården.

Det partiella bortfallet, som uppstår när vissa uppgifter saknas i rapporteringen, är mycket lågt. För de flesta variablerna finns inget bortfall.

En valideringsstudie över uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret visar att kvaliteten på uppgifterna överlag är god. Den delen av tandhälsoregistret som innehåller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har i en valideringsstudie visat sig ha dels stort bortfall och dels felklassificeringar av målgrupperna som får stöden.

Övriga publikationer

Statistik från tandhälsoregistret finns också presenterade i nedanstående rapporter.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård
Nationell utvärdering – Tandvård
Tandhälsa bland unga vuxna som varit placerade
Tandhälsa bland unga vuxna som varit placeradeArtikelnummer: 2016-2-28|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända
Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det statliga särskilda tandvårdsbidraget
Senast uppdaterad:
Publicerad: