Statistik om hjälpmedel

Socialstyrelsen har genomfört två nationella datainsamlingar i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Statistiken redovisas nu för första gången som ett statistikfaktablad som beskriver kvaliteten i insamlade uppgifterna.

Därutöver redovisas statistik om antal förskrivningar av olika hjälpmedel fördelat på kön och flera ålderskategorier, se den tabellbilaga som hör till statistikpublikationen.

Socialstyrelsen avser att beskriva hjälpmedelsavgifter för den enskilde i kommande statistikpublicering år 2023.

Korta fakta

  • Tre nationella datainsamlingar på hjälpmedelsområdet har genomförts 2020, 2021 och 2022
  • En minskning har skett när det gäller förskrivna tyngdtäcken under perioden, från nära 27 000 till cirka 8 000
  • En ökning av förskrivna hörapparater från drygt 90 000 till 105 000
  • Regioner och kommuner tar oftast inte ut någon avgift för hjälpmedel. I de fall detta sker uppgick den enskildes genomsnittliga kostnader för de aktuella hjälpmedlen 2023 till cirka 500 kronor i regionerna, och 510 kronor i kommunerna

Källa: Statistik om hjälpmedel 2022 och kostnader 2023

Statistikpublikation

Statistik om förskrivna hjälpmedel kommer att publiceras årligen. Statistik om avgifter för den enskilde kommer att publiceras vartannat år.

Statistik om hjälpmedel
Statistik om hjälpmedel 2022 och kostnader 2023Artikelnummer: 2023-6-8648|Publicerad: 2023-06-21
Tillhörande dokument och bilagor

Källor till statistiken

Statistiken om hjälpmedel grundar sig på mängduppgifter från regioner och kommuner. Hjälpmedelscentralernas statistik avser kommuner och regioner sammanslagna och redovisas enbart som region. Mängdstatistik om personligt förskrivna hjälpmedel har inrapporterats från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedtekniska avdelningar.

Det här ingår i statistiken

Statistik om hjälpmedel innehåller uppgifter om:

  • Förskrivna hjälpmedel under ett kalenderår och tvärsnittsdata som samlas in en gång per år
  • Hjälpmedelsavgifter för den enskilde som samlas in vartannat år 

Statistiken är uppdelad på kön och åldersgrupper samt efter region och kommun där så är möjligt.

Statistikens kvalitet

Kvaliteten i statistiken behöver fortsatt säkerställas genom samverkan med representanter från verksamheterna. Resultaten kan ge ett underlag till regionernas och kommunernas fortsatta utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet. Det kan även ge underlag för fördjupade analyser, både inom myndigheten och för externa intressenter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: