Statistik om hjälpmedel

Socialstyrelsen har påbörjat en helt ny fortlöpande nationell datainsamling i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Statistiken redovisas nu för första gången och ger möjlighet till en nationell bild av volymer, köns- och åldersfördelning för ett antal vanliga förskrivna hjälpmedel.

Det finns tydliga köns- och åldersskillnader på uppföljda förskrivna hjälpmedel från verksamheterna, även med hänsyn taget till populationen i olika åldrar. Det förekommer även regionala skillnader, resultaten bör dock tolkas med försiktighet för denna första datainsamling.

Socialstyrelsen har även genomfört en första systematiska insamling av data för att kunna följa hjälpmedelsavgifter för den enskilde i regioner och kommuner.

Kvaliteten i statistiken behöver säkerställas genom fortsatt samverkan med representanter från regioner och kommuner. Resultaten kan ge ett underlag till regionernas och kommunernas fortsatta utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet. Det kan även ge underlag för fördjupade analyser, både inom myndigheten och för externa intressenter.

Korta fakta

 • Fler kvinnor än män får personligt förskrivna hjälpmedel.
 • Fler män får elrullstolar förskrivna i nästan alla åldersgrupper.
 • Fler män får personligt förskrivna hörapparater.
 • Kvinnor är överrepresenterade vid förskrivning av synhjälpmedel.
 • Fler pojkar än flickor får personligt förskrivna hjälpmedel.
 • Rullator är det vanligaste förskrivna hjälpmedlet.
 • Stora skillnader i vilka hjälpmedel som förskrivs till olika åldersgrupper.
 • Drygt 70 procent är 65 år och äldre bland de som har förskrivna hjälpmedel.
 • Vi ser stora regionala skillnader i antalet och typ av hjälpmedel i denna första datainsamling, men data ska tolkas med försiktighet.
 • Vanligast att regioner och kommuner inte tar ut avgift för hjälpmedel.
 • De avgifter som den enskilde får betala varierar stort mellan typ av hjälpmedel och var i landet personen bor.

Källa: Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet - slutrapport, Socialstyrelsen.

Statistikpublikation

Statistik om förskrivna hjälpmedel kommer att publiceras årligen och statistik om avgifter för den enskilde kommer att publiceras vart annat år.

Källor till statistiken

Statistiken om hjälpmedel grundar sig på mängduppgifter från regioner och kommuner. Hjälpmedelscentralernas statistik avser kommuner och regioner sammanslagna och redovisas enbart som region. Mängdstatistik om personligt förskrivna hjälpmedel har inrapporterats från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedtekniska avdelningar. För hjälpmedel från hjälpmedelscentraler och syncentraler finns statistik om antal personer som har personligt förskrivna hjälpmedel i februari 2021, vilket redovisas som ögonblicksdata. Dessutom redovisas statistik över volymer på hjälpmedelsförskrivningar för år 2020, som redovisas som årsdata.

Från hörcentraler och ortopedtekniska avdelningar redovisas endast antalet personligt förskrivna hjälpmedel under år 2020.

Det här ingår i statistiken

Statistik om hjälpmedel innehåller uppgifter om:

 • Förskrivna hjälpmedel, ett urval från hjälpmedelsverksamheterna, inrapporterade data redovisas i detalj i tabellbilaga 1.
 • Kostnader för den enskilde som innehåller ett urval av förskrivna hjälpmedel från kommuner eller regioner, inrapporterade data redovisas i detalj i tabellbilaga 2.

Statistiken är uppdelad på kön och åldersgrupper samt efter region och kommun där så är möjligt.

Statistikens kvalitet

Eftersom detta är den första datainsamlingen på hjälpmedelsområdet förekommer visst bortfall och kvalitetsbrister, för mer detaljerad information se tabellbilaga 1 och 2.

Mer hos oss

Publicerad: