Statistik om insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Här hittar du statistik om insatser inom kommunal hälso- och sjukvård baserad på registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • 388 000 personer fick minst en insats i den kommunala hälso- och sjukvården under 2021. Det är ungefär lika många som under 2020 då antalet var 387 000 personer.
  • Av de som fick kommunal hälso- och sjukvård var hälften kvinnor i åldern 65 år och äldre. Den näst största gruppen är män i åldern 65 och äldre som utgör 32 procent.
  • En stor andel av de som har kommunal hälso- och sjukvård har också bistånd enligt socialtjänstlagen såsom särskilt boende, dagverksamhet, korttidsplats, hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och annat bistånd.
  • På LSS-boenden får drygt åtta av tio kommunal hälso- och sjukvård.

Källa: Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2021

Statistikpublikation

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser är en årlig rapport. Rapporten  presenterar statistik om antal personer som fått kommunal hälso- och sjukvård uppdelat per kalendermånad. Statistikrapporten ingår i Sveriges officiella statistik

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen för kommunal hälso- och sjukvård kan du själv ta fram statistik och tabeller för patientrelaterade åtgärder inom kommunal hälso- och sjukvård. Åtgärderna är klassificerade enligt klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ, och utförda av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Det går att dela upp statistiken på olika geografiska nivåer, ålder, kön och period.

Vårdåtgärder utförda av privata vårdgivare är inte inkluderade. För mer information se HSLF-FS 2017:67 (pdf).

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om insatser i kommunal hälso- och sjukvård grundar sig på uppgifter från registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård. Registret innehåller individuppgifter om personer som fått kommunal hälso- och sjukvård. Det betyder sådan hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1§ i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Det här ingår i statistiken

Statistiken redovisar antal personer som var mottagare av kommunal hälso- och sjukvård uppdelat per kalendermånad. Statistiken kan brytas ner på ålder, kön samt på kommun-, läns- och riksnivå.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet kan variera mellan kommuner men uppskattas vara god på riksnivå och med litet bortfall. Mer information hittar du på sidan om bortfall och kvalitet i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Senast uppdaterad:
Publicerad: