Statistik om vårdproduktion och vårdkonsumtion enligt DRG

Här hittar du statistik om vårdproduktion och vårdkonsumtion enligt diagnosrelaterade grupper, DRG, baserad på uppgifter från Socialstyrelsens patientregister. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabasen där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård var år 2018 förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.
  • De vanligaste dagkirurgiska åtgärderna var år 2018 hudingrepp och kataraktoperationer.

Källa: DRG-statistik 2020

Statistikpublikation

Socialstyrelsen ger årligen ut DRG-statistik som ger sammanfattande information om verksamhet inom specialiserad vård vid sjukhus. Statistiken ger en översiktlig bild av verksamheten ur ett vårdproduktions- och vårdkonsumtionsperspektiv med hjälp av indelning i diagnosrelaterade grupper, DRG.

DRG-statistik

DRG är ett verktyg för att gruppera vårdkontakter till medicinskt relevanta och kostnadsmässigt lika grupper. Syftet är att kunna beskriva sjukvården på ett överskådligt sätt och att bättre jämföra sjukvårdsverksamhet. Publikationen visar utvecklingen i svensk sjukhusvård (somatisk slutenvård och specialiserad öppenvård) ur olika perspektiv.

Statistikdatabas för egna sammanställningar 

I statistikdatabasen för sluten vård vid sjukhus enligt DRG kan du själv dela upp statistiken på olika sätt och ta fram tabeller. Det går att dela upp data exempelvis per år, region och sjukhus.

Pivottabeller för djupare analyser

Pivottabellerna innehåller en aggregerad databas för DRG i sluten vård, vilket innebär att ingen information kan kopplas till enskilda individer. Pivottabellerna ger ett friare val av uttag av data men ger inga färdiga presentationer.

Beställa anpassad statistik 

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov. DRG-grupperad statistik finns endast att få som aggregerade data och lämnas inte ut på individnivå.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Uppgifterna i statistiken baseras på somatisk vård i patientregistret exklusive geriatrik samt psykiatri, hälso- och sjukvård i särskilt boende och sjukhem.

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett system för sekundär patientklassificering utvecklat för slutenvård på akut-sjukhus. Numera finns DRG utvecklat för dagkirurgi, öppenvård, psykiatri, rehabilitering och primärvård.

Med vårdtillfälle menas in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde, till exempel klinik, basenhet eller motsvarande. Utskrivning ligger till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet beror på patientregistrets kvalitet, eftersom det utgör källan. Bortfallet är litet och kvaliteten den samma som registrets.

Senast uppdaterad:
Publicerad: